W oparciu o Microsoft SQL Server
(dowolne wersje i edycje)


Cel kursu

SQL

Celem szkolenia jest nauka biegłego posługiwania się językiem SQL w pisaniu zapytań oraz poznanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu systemów baz danych.
Uczestnicy, zdobywają kompetencje swobodnego tworzenia dowolnych kwerend SQL i umiejętności korzystania z wiedzy zawartej w bazach. Poznają metodykę i narzędzia do sprawnego przetwarzania dużych ilości danych, wyciągania tylko istotnych informacji.

Dla kogo

Szkolenie kierowane do wszystkich potencjalnych użytkowników systemów baz danych. Szczególnie polecane osobom które potrzebują szybkiego dostępu do wiedzy zawartej w bazach.

Jest to kurs SQL od podstaw, dla początkujących a także systematyzujący oraz rozszerzający wiedzę z pisania zapytań o nowe możliwości wprowadzone w SQL Server 2014 / 2016.

Dedykowany nie tylko dla osób odpowiedzialnych za tworzenia raportów, programistów czy analityków ale także dla pracujących na co dzień z dużą ilością danych.

Plan szkolenia

Szkolenie podzielone jest na 7 modułów, w których ujęty jest kompleksowy i usystematyzowany przegląd składni języka SQL w zakresie pisania zapytań (DQL).
Każdy moduł, zawiera szereg rozdziałów poprzedzonych fundamentem teoretycznym. Jest to niezbędny wstęp pozwalający na pełne zrozumienie możliwości poszczególnych funkcji SQL.

części praktycznej, każdy z uczestników, ma możliwość przetestować działanie konkretnych technik i metod prezentowanych wcześniej krok po kroku, przez trenera.
Samodzielne ćwiczenia to sedno nauki każdego języka. To także dyskusja na temat praktycznych zastosowań i rozwiązywanie scenariuszy (problemów) z którymi spotykają się uczestnicy w swoich środowiskach produkcyjnych.

Standardowo, kurs prowadzony jest w oparciu o SQL Server 2016 , ale istnieje możliwość przeprowadzenia go na innych wersjach – 2014, 2012 czy 2008. Ponieważ SQL jest językiem ustandaryzowanym, wiedza przekazywana na tym szkoleniu pozwala uczestnikom, stosunkowo łatwo odnaleźć się również w innych środowiskach bazodanowych (np. Oracle, MySQL).

Program szkolenia jest elastyczny i może być dostosowany do konkretnych wymagań.


Moduł 1 Wprowadzenie do systemów baz danych

 • Teoria relacyjnych baz danych
 • Projektowanie i normalizacja baz i obiekty bazodanowe
 • Środowisko, komponenty MS SQL Server
 • Język SQL, historia, standardy, składnia

Moduł 2 Podstawy składni

 • Logiczne przetwarzanie zapytań
 • FROM – określanie źródła
 • WHERE – filtrowanie rekordów
 • GROUP BY – grupowanie danych
 • HAVING – filtrowanie grup
 • SELECT – definiowanie wyniku
 • ORDER BY – sortowanie wyników
 • Pozostałe elementy składniowe zapytań

Moduł 3 Pisanie zapytań w praktyce

 • Łączenie danych z wielu tabel (INNER, OUTER JOIN, CROSS APPLY)
 • Praca z NULL
 • Podzapytania i zapytania skorelowane
 • Możliwości filtracji danych
 • Agregacja i grupowanie danych
 • Operacje na zbiorach (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
 • Wspólne wyrażenia tablicowe (Common Table Expressions)
 • XML w bazie SQL

Moduł 4 Funkcje w T-SQL

 • Przegląd najbardziej użytecznych, funkcji wbudowanych (liczbowe, tekstowe, daty i czasu, konwersji)
 • Funkcje analityczne (szeregujące, funkcja okna)
 • Funkcje użytkownika (skalarne, tabelaryczne)

Moduł 5 Praca w środowisku rozproszonym

 • Zapytania do źródeł zewnętrznych (OPENQUERY, OPENROWSET)
 • Praca z aplikacjami zewnętrznymi Excel, Access i innymi za pośrednictwem ODBC
 • Import / eksport danych (pliki, serwery zdalne)

Moduł 6 Zdobywanie informacji o danych i środowisku

 • Metadane
 • Widoki systemowe
 • Funkcje, procedury i zmienne systemowe

Moduł 7 Aspekty wydajnościowe

 • Pisanie wydajnych zapytań (dobre praktyki)
 • Stosowanie indeksów
 • Optymalizacja zapytań

Czas trwania

Sugerowany czas realizacji materiału to 2-3 dni.

Wymagania

Kurs SQL od podstaw, dlatego wymagane jest tylko sprawne działanie w środowisku MS Windows oraz znajomość pakietu Office (w szczególności Excel, Access).

Prowadzący
Jakub Kasprzak

Miejsce i termin

Szkolenie realizowane jest w formule zamkniętej. Jest to kurs dedykowany dla firm. Dostępny na terenie całego kraju w dowolnej lokalizacji wskazanej przez Klienta.