Pozostałe użyteczne funkcje skalarne SQL
Wpis

W SQL Server, oprócz opisanych w poprzednich artykułach, funkcjach daty i czasu, tekstowych czy matematycznych, istnieje wiele innych kategorii. Związane mogą być one z rozszerzeniami analitycznymi SQL (funkcje analityczne w SQL), bezpieczeństwem czy wyciąganiem informacji o strukturach i środowisku (metadane). … Czytaj więcej

Funkcje konwersji typów, CAST i CONVERT
Wpis

Jednymi z częściej stosowanych skalarnych funkcji wbudowanych są CAST oraz CONVERT. Służą one do konwersji typów danych na inne (np. liczby na ciąg znaków). Szczególnie pomocne, gdy chcesz np. dokonać konkatenacji (złączenia) atrybutów w ciągi znakowe (stringi) z wartościami typu … Czytaj więcej

Przetwarzanie zapytań SQL do wielu tabel
Wpis

W rozdziale tym znajdziesz opis procesu przetwarzania zapytań SQL, skoncentrowany na klauzuli FROM. Jest to kontynuacja zagadnień, poruszonych w artykule – logiczne przetwarzanie zapytań. Temat ten podzieliłem na dwie części, ze względu na zakres i konieczność omówienia wcześniej zasad łączenia … Czytaj więcej

Logiczne przetwarzanie zapytań SQL
Wpis

Naukę języka SQL w zakresie pisania zapytań, powinieneś rozpocząć właśnie od tego rozdziału. Zrozumienie procesu przetwarzania kwerendy jest niezbędne, aby w pełni świadomie tworzyć polecenia SQL i móc wykorzystać ich możliwości. W artykule tym, znajdziesz informacje o kolejności kroków przetwarzania … Czytaj więcej

Funkcje matematyczne w SQL
Wpis

Wbudowane, skalarne funkcje matematyczne, służą do operacji na liczbach. Poniżej znajdziesz opis kilku wybranych, najczęściej używanych. ROUND ( wartość_liczbowa, precyzja ) – zaokrągla wartość liczbową, zmiennoprzecinkową do zadenj precyzji. USE AdventureWorks2008 GO SELECT SalesOrderId, TotalDue, ROUND(TotalDue,2) as TotalDueRounded FROM Sales.SalesOrderHeader … Czytaj więcej

Funkcje daty i czasu
Wpis

Kolejną istotną grupą wbudowanych funkcji skalarnych są obiekty związane z przetwarzaniem typów danych daty i czasu. YEAR ( data ), MONTH ( data ), DAY ( data ) – dokonują ekstraktu z daty, odpowiednio roku, miesiąca oraz dnia. — ekstrakt … Czytaj więcej

Funkcje tekstowe w SQL
Wpis

Przekształcenia ciągów znakowych (stringów) w SQL Funkcje operujące na ciągach znaków, są jednymi z najczęściej stosowanych. Ich nazewnictwo jest intuicyjne i często bardzo podobne lub nawet identyczne, ze stosowanym w innych językach programowania. W tym artykule przedstawiam najczęściej używane funkcje … Czytaj więcej

Wbudowane funkcje skalarne SQL Server
Wpis

Najczęściej używane funkcje wbudowane SQL W tym rozdziale chciałbym przybliżyć Ci najbardziej użyteczne wbudowane funkcje skalarne. Pogrupowane są według kategorii ich zastosowania i każdej z nich poświęciłem osobny artykuł. Jest to tylko podzbiór z dostępnych funkcjonalności oferowanych w SQL Server. … Czytaj więcej

GROUP BY – grupowanie danych
Wpis

Grupowanie danych polega na tworzeniu grup rekordów w oparciu o definicję grupowania (klauzulę GROUP BY). Krok ten, wykonywany jest jako kolejny po filtrowaniu rekordów, zgodnie z warunkami określonymi w WHERE (o ile w ogóle cokolwiek filtrujemy), lub bezpośrednio po FROM … Czytaj więcej

HAVING – filtrowanie grup
Wpis

Jest to trzeci i ostatni krok, w którym możemy filtrować elementy zbioru wynikowego. Różni się zasadniczo od poznanych do tej pory, związanych z selekcją wierszy we FROM (gdzie filtrem są warunki złączeń z innymi tabelami) oraz WHERE. (5) SELECT (1) … Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 8