W oparciu o Microsoft SQL Server
(dowolne wersje i edycje)


Cel kursu

Wydajność zapytań SQL

Celem szkolenia Optymalizacja zapytań SQL jest poznanie aspektów związanych z wydajnością, zrozumienie procesu przetwarzania i wykonywania zapytań SQL. To także nauka korzystania z narzędzi do badania i identyfikowania wąskich gardeł systemu, porónywania wydajności zapytań. Obserwacja typowych (i nietypowych) problemów związanych z wydajnością. Zdobycie umiejętności praktycznych optymalizacji systemu, budowania punktów odniesienia oraz metodyki pracy z planami zapytań.

Dla kogo

Szkolenie kierowane głównie do programistów i administratorów. Dla osób z dobrą znajomością pisania zapytań i przynajmniej podstawową wiedzą na temat budowy baz danych. Kurs pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu optymalizacji, monitorowania i tunningu SQL Server.

Plan szkolenia

Szkolenie podzielone jest na 4 moduły. W pierwszym – wprowadzającym, omawiane są kluczowe aspekty (na poziomie ogólnym) optymalizacji i przetwarzania poleceń SQL. Prezentowane są różne metody i narzędzia do badania / monitorowania wydajności. Analiza struktur fizycznych, zrozumienie algorytmów dostępu do danych. Kolejny moduł to szczegółowa analiza indeksów dostępnych w SQL Server i rola statystyk. Przedstawiane są różne scenariusze zastosowań różnych typów indeksów. Omawiane są różnice w szacowaniu kardynalności zbiorów, typowe błędy, problemy i ich rozwiązania. Moduł trzeci to plany wykonania zapytań, aspekty parametryzacji. Szczegółowa analiza operatorów logicznych i przegląd metod sterowania planami (hints, plan guides). Ostatni moduł to monitorowanie wydajności. Analiza wąskich gardeł z wykorzystaniem liczników i stanów oczekiwań. Poznanie metodyki pracy z obciążonymi środowiskami – rozwiązywanie problemów wydajnościowych.
Każdy z modułów składa się z części teoretycznej (wykład) przeplatanej licznymi demonstracjami rzeczywistych przypadków oraz laboratorium w trakcie którego uczestnicy mają możliwość przećwiczenia prezentowanych technik, zagadnień i rozwiązań.

Program szkolenia jest elastyczny i może być dostosowany do konkretnych wymagań.


Moduł 1 Wstęp do optymalizacji

 • Przetwarzanie zapytań
  • Logiczne przetwarzanie zapytań
  • Optymalizator zapytań, proces optymalizacji
  • Plany trywialne, pełna optymalizacja
  • Drzewa logiczne, fazy upraszaczania i transformacje
 • Struktury fizyczne i metody dostępu do danych
  • Wstęp do struktur fizycznych (HOBT, tabele partycjonowane)
  • Skanowanie vs przeszukiwanie struktur
  • Rola statystyk
 • Narzędzia do badania wydajności i wstęp do planów zapytań
  • Management Studio, funkcjonalności i pułapki
  • DMO – widoki i funkcje dynamiczne
  • Extended Events – możliwości i przykłady zastosowań
  • SQL Trace i Profiler
  • Porównanie narzędzi, omówienie zalet i minusów

Moduł 2 Indeksy i statystyki

 • Indeksy w SQL Server
  • Omówienie struktur i zastosowań indeksów klastrowych
  • Indeksy nieklastrowe, pokrywające, filtrowane
  • Projektowanie indeksów kompozytowych, wybór i kolejność kolumn
  • Widoki indeksowane
  • Indeksy kolumnowe (columnstore)
  • Indeksy specjalnego zastosowania (XML, Spatial, Full-text)
 • Statystyki
  • Struktura statystyk
  • Szacowanie liczebności zbiorów (Cardinality Estimator)
  • Porównanie algorytmów estymacji – nowy i stary CE
  • Błędy estymacji (problemy niewiadomych, zmiennych etc.)
  • Statystyki wielokolumnowe, filtrowane
 • Utrzymanie statystyk i indeksów
  • Analiza użycia indeksów, cykl developerski
  • Identyfikacja brakujących indeksów
  • Database Engine Tunning Advisor
  • Fragmentacja indeksów, wpływ na wydajność
  • Usuwanie fragmentacji indeksów i stert (rebuild, reorganize, forwarding pointers)
  • Aktualizacj statystyk, automatyczna, ręczna

Moduł 3 Plany wykonania zapytań

 • Analiza planów zapytań
  • Czas życia planów, kompilacje / rekompilacje
  • Dostęp do planów zapytań
  • Analiza i czytanie planów
  • Operatory logiczne / fizyczne i ich właściwości
 • Operatory logiczne w planach zapytań
  • Operatory blokujące/nieblokujące
  • Operatory dostępu do danych, wyszukiwania w pętli, filtrowania, grupujące
  • Algorytmy łączenia zbiorów (Nested loops, Merge, Hash)
  • Grupowanie danych Stream / Hash Aggregate
  • Plany równoległe
  • Ostrzeżenia w planach
 • Parametryzacja
  • Automatyczna, wymuszona
  • Plany wykonania dla zapytań Ad hoc, obiektów programistycznych
  • Problem parameter sniffing i jego rozwiązania
 • Podpowiedzi do planów
  • Podpowiedzi (hints) dotyczące łączenia tabel i wybóru indeksów
  • Podpowiedzi na poziomie zapytania związane z celem oraz traktowaniem blokad
  • Parametryzacja, rekompilacja i wybór planu
  • Wskazówki do planu (plan guides)

Moduł 4 Monitorowanie wydajności / obciążenia serwera i rozwiązywanie problemów

 • Optymalizacja i tunning serwera (instancji)
  • Przyczyny problemów wydajnościowych
  • Identyfikacja problemów
 • Tworzenie punktów odniesienia (baseline)
  • Cele i zakres punktów odniesienia
  • Narzędzia, statystyki i liczniki dla punktów odniesienia
  • Liniczniki OS / SQL Server (CPU, Memory, IO, Access methods, SQL Statistics, Buffer Manager)
  • Przykładowy punkt odniesienia dla serwera
 • Analiza stanów oczekiwania (waits)
  • Model wykonywania zadań w SQL Server (schedulers, working threads)
  • Stany wątków (Runnable, Running, Suspended)
  • Stany i czasy oczekiwania
  • Omówienie najczęściej spotykanych problemów (CX Packets, Latch etc.)
 • Scenariusze optymalizacji
  • Szukanie kosztownych zapytań
  • Zapytania z ostrzeżeniami – identyfikacja i rozwiązanie
  • Nieaktualne statystyki i błędy estymacji
  • Dobre praktyki, wybrane ustawienia serwera

Czas trwania

Sugerowany czas realizacji materiału to 2-4 dni, w zależności od zaawansowania, liczebności grupy i potrzeb.

Wymagania

Kurs zaawansowany, wymagana biegłość w pisaniu zapytań, przynajmniej podstawowa znajomość architektury środowiska SQL Server, Windows Server.

Prowadzący
Jakub Kasprzak

Miejsce i termin

Szkolenie “Optymalizacja zapytań SQL” realizowane jest w formule zamkniętej. Jest to kurs dedykowany dla firm. Dostępny na terenie całego kraju w dowolnej lokalizacji wskazanej przez Klienta.

Cena szkolenia

Złóż zapytanie ofertowe – szkolenia@sqlpedia.pl