SELECT Explanation, Example FROM Pro.Knowledge
FacebookRSS

Wyszukiwanie ciągłych zakresów, dziur, problemy wysp w SQL

Weryfikacja ciągłości zakresu, identyfikacja dziur oraz scalanie przedziałów, przydaje się do rozwiązywania różnych zadań. W systemach transakcyjnych, szczególnie mocno obciążonych przez wielu użytkowników, mogą wystąpić sytuacje gdy funkcja IDENTITY nie zapewnia bezwzględnej ciągłości identyfikatorów. Dotyczy to również obiektów wprowadzonych w SQL Server 2012, znanych już od dawna w Oracle – sekwencji.

Artykuł ten, nie będzie jednak o bezpiecznym nadawaniu kolejnych, ciągłych identyfikatorów (polecam triggery INSTEAD OF INSERT). Zaprezentuję tu kilka wskazówek i praktycznych przykładów jak wykrywać nieciągłości, identyfikować dziury oraz scalać zakresy.

Niezwykle pomocne okazują się tutaj funkcje szeregujące bazujące na funkcji okna OVER() oraz wspólne wyrażenia tablicowe.


Wykrywanie nieciągłości w zbiorze

Na początek coś bardzo prostego. Trochę podstaw, bez których trudno jest rozwiązywać bardziej skomplikowane przykłady.

Załóżmy, że mamy zbiór elementów ponumerowanych w zakresie od 1-1000, inkrementowanych co 1. Każdy ciągły, jednostajnie rosnący zbiór wartości, powinien zwrócić ten sam wynik dla takiego wyrażenia:

Wartość_elementu – ( Inkrementacja * Nr_elementu_w_szeregu ) = Const.


Wykorzystując funkcję ROW_NUMBER() i powyższą zasadę, sprawdźmy ciągłość dla poniższego zbioru:

Use tempdb
GO
 
set nocount on 
go
 
IF ( OBJECT_ID('dbo.zakres') is not null) 
drop table dbo.zakres;
 
create table dbo.zakres
( 
	Vlan int
);
 
DECLARE @zmienna int = 1
 
WHILE (@zmienna<=1000)
BEGIN
	insert into dbo.zakres values (@zmienna)
	set @zmienna = @zmienna + 1
END;
 
-- kwerenda sprawdzająca
with CheckCont as (
	-- dla inkrementowanego o 1
	select distinct T1.VLAN - (1*(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY VLAN))) as Diff
	from dbo.zakres t1
)
Select CASE WHEN Count(Diff)> 1 then 'Discontinuous' else 'Continuous' end as Result
from CheckCont

Zakresy_ciagle_01

Jak widać bez niespodzianek – jest ok. Skasujemy teraz kilka losowych rekordów i ponowie zweryfikujemy ciągłość elementów, tą samą kwerendą sprawdzającą.

DELETE FROM dbo.zakres
WHERE VLAN IN (
SELECT TOP 3 VLAN from dbo.zakres ORDER BY NEWID() 
)

Zakresy_ciagle_02


Scalanie zakresów

Scenariusz, z którym ostatnio się spotkałem to scalanie zakresów VLAN w konfiguracji interfejsów urządzeń sieciowych (routerów). Informacje o VLANach są przechowywane w tabeli, w której każdy rekord, odpowiada pojedynczemu VLANowi, przypisanemu do danego portu, określonego urządzenia. To co trzeba wykonać, to agregacja (sklejenie zakresów) do skrótowej postaci przyjaznej dla użytkownika.

Wygenerujmy sobie prostą tabelę, z nieciągłą numeracją w kolumnie VLAN :

IF ( OBJECT_ID('dbo.zakres') is not null) drop table dbo.zakres;
create table dbo.zakres
( 
	Vlan int
);
 
DECLARE @zmienna int = 1, @los int =0, @cnt int =1
 
WHILE (@cnt<=10)
BEGIN
 
	SET @los = case when  CONVERT(INT, (11) * RAND()) > 8 then 1 else 0 end
 
	insert into dbo.zakres values (@zmienna + @los)
	SELECT @zmienna = @zmienna +1+ @los, @cnt +=1
END;
 
select * from dbo.zakres

Zakresy_ciagle_03

Zadaniem jest wykrycie i scalenie zakresów rekordów o ciągłej numeracji. Stosując się do reguły ciągłości, którą pokazałem w poprzednim przykładzie, sprawdźmy rezultat tej formułki dla kolejnych wierszy. Widać, że wynik może posłużyć jako bezwzględny identyfikator określonego, ciągłego zakresu. W naszym przypadku mamy 4 zakresy, w tym dwa wieloelementowe.

Zakresy_ciagle_04

Kluczowym znów będzie numerowanie rekordów i późniejsze ich grupowanie względem wyliczonego w ten sposób identyfikatora zakresu. Dwa podejścia – stare, sprzed SQL Server 2005 z zapytaniem skorelowanym :

with PoNumerowane as
(
	select VLAN , 
      (select count(*) from dbo.zakres t2 where t2.VLAN <= t1.VLAN ) as IdRek
	from dbo.zakres t1
)
select VLAN - IdRek as ZakresID, MIN(VLAN) as VLAN_START, MAX(VLAN) as VLAN_END
from PoNumerowane
group by VLAN - IdRek

Oraz lepsze, zdecydowanie bardziej wydajne, rozwiązanie z użyciem funkcji ROW_NUMBER() :

with Ponumerowane as (
	select VLAN , ROW_NUMBER() OVER(order by VLAN) as IdRek,
	 VLAN - ROW_NUMBER() OVER(order by VLAN) as IdZakres
	from dbo.zakres t1 
)
select IdZakres, MIN(VLAN) as VLAN_START, MAX(VLAN) as VLAN_END
from Ponumerowane
group by IdZakres

Zakresy_ciagle_05
Takie rozwiązanie można ubrać w funkcję użytkownika i prezentować scalone zakresy liczb w przyjaznej formie, np. dodatkowo agregując je do postaci skalarnej (FOR XML PATH).


Wyszukiwanie brakujących elementów w zbiorze

Na koniec sytuacja, gdy interesuje nas to, czego nie ma w tabeli. Mogą to być braki numerów zamówień, albo dziury w ciągłym zakresie adresacji urządzeń IP, nadające się do ponownego przydzielenia. Identyfikację brakujących elementów, na przykładzie zbioru inkrementowanego o 1, możemy wykonać na przykład tak :

with cte as (
 
	SELECT (select MIN(VLAN) from dbo.zakres) as VLAN, 
(select MAX(VLAN) from dbo.zakres) as MaxVal
	UNION ALL
 
	-- zakładamy inkrementację + 1 
	SELECT VLAN + 1 , MaxVal
	FROM CTE c 
	where VLAN < MaxVal
)
select c.VLAN as MissingVlan from cte c left join dbo.zakres t on c.VLAN = t.VLAN
where t.VLAN is null
OPTION (MAXRECURSION 0)

Zakresy_ciagle_06

Grafy, drzewa i hierarchie w SQL

Z grafami można spotkać się nad wyraz często. Takie najprostsze to struktura katalogów na dysku czy hierarchia przełożony-podwładny w firmie.

Bardziej skomplikowane znajdziesz w serwisach społecznościowych – np. drzewa znajomości. W sieciach teleinformatycznych będą to struktury połączeń pomiędzy węzłami. W nawigacji GPS – najkrótsze ścieżki od punktu A-Z itd.

Z punktu widzenia baz danych i tworzenia zapytań do tego typu struktur – zadania z grafami nie są trywialne. Szczególnie, gdy chcemy je rozwiązać za pomocą pojedynczej kwerendy.
W artykule tym, zaprezentuję kilka praktycznych scenariuszy wraz z rozwiązaniami bazującymi na SQL Server 2012. Mam nadzieję, że jeśli szukasz gotowych rozwiązań – uda Ci się zaadoptować prezentowane tutaj przykłady do swoich zastosowań.

W każdym z nich, wyzwaniem było napisanie rozwiązania w postaci pojedynczej kwerendy. Podejście proceduralne jest prostsze w zrozumieniu i może prowadzić do bardziej efektywnych rozwiązań (materializowanie pośrednie, indeksy na tabelach tymczasowych).

Trochę teorii

Patrząc na matematyczną teorię grafów, możemy mieć do czynienia z różnymi typami tych struktur. Na początek zajmiemy się grafami prostymi, wprowadzając przy okazji kilka podstawowych pojęć. Zbudujemy sobie tło do bardziej zaawansowanych scenariuszy.


Graf prosty (acykliczny, nieskierowany)

Graf prosty – to drzewo bez cykli, krawędzie nie są skierowane (nie ma ograniczeń kierunkowych) a pomiędzy każdą parą dowolnych wierzchołków, jest tylko jedna ścieżka. Dodanie jakiejkolwiek nowej krawędzi, spowoduje powstanie cyklu a usunięcie istniejącej doprowadzi do niespójności (podział grafu).

Grafy_Drzewa_SQL_01

W przypadku, gdy jeden z wierzchołków, jest wyszczególniony (korzeń), mówimy o drzewie ukorzenionym. Grafy proste, ukorzenione są łatwe w implementacji w relacyjnych bazach. Tworzenie zapytań do takich struktur nie stwarza większych problemów. Tego typu graf, to na przykład organizacja systemu plikowego lub hierarchia pracownicza – przełożony/podwładny.

W typowej organizacji plików i katalogów zakładamy, że dany obiekt (plik lub katalog) nie może być w dwóch różnych miejscach jednocześnie (pomijając skróty, które mogą tworzyć cykle – o tym później). Do każdego węzła, jest tylko jedna ścieżka, prowadząca ,od korzenia grafu. Patrząc na tą strukturę, całość stanowi jedno spójne drzewo – graf prosty, ukorzeniony.

Grafy_Drzewa_SQL_02

Podobnie w strukturze zatrudnienia. Dany pracownik zazwyczaj nie może mieć na tym samym poziomie dwóch bezpośrednich szefów. Droga eskalacji od podwładnego do przełożonego najwyższego szczebla, jest jedna.

Implementacja takiej struktury w bazie danych może być bardzo prosta. Realizuje się ją zazwyczaj, jako SELF JOIN, czyli złączenie tabeli samej ze sobą.

USE tempdb
GO
 
CREATE TABLE dbo.Folders (
  ID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
  Folder VARCHAR(100) NOT NULL,
  Parent INT NULL REFERENCES dbo.Folders( ID ) 
);
 
INSERT INTO dbo.Folders ( Folder ) VALUES ('C:');
 
INSERT INTO dbo.Folders ( Folder, Parent )
VALUES ('Inetpub',1),('Program Files',1),('Windows',1),('wwwroot',2),
('Adobe',3),('MS SQL',3),('Data',7),('system32',4),('Data',9);
 
select * from dbo.Folders

Grafy_Drzewa_SQL_03

Zapytania SQL do takiego grafu, również nie są szczególnie skomplikowane. Wystarczy wykorzystać rekurencję wspólnych wyrażeń tablicowych (CTE Common Table Expressions) i przeszukiwać drzewo w głąb od korzenia do liści.

WITH Paths AS 
(
  SELECT Id, Folder, CAST(null AS VARCHAR(8000)) AS Parent,
      CAST(Folder + '\' AS VARCHAR(8000)) FullFolderName, 0 as Poziom
  FROM dbo.Folders
  WHERE Parent IS NULL  
 
  UNION ALL
 
  SELECT f.Id, f.Folder, p.FullFolderName, 
      CAST(ISNULL(p.Parent, '') + p.Folder + '\' 
		+ f.Folder + '\' AS VARCHAR(8000)) , p.Poziom +1
  FROM dbo.Folders f INNER JOIN Paths p
                ON f.Parent= p.ID
)
SELECT * FROM Paths
Order by FullFolderName

Grafy_Drzewa_SQL_04

Takie podejście, załatwia również sprawę, w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zbiorem grafów prostych (las drzew). Zakotwiczenie CTE, identyfikuje wszystkie grafy i rekurencyjnie rozpina ja analogicznie jak poprzednio. Drzewa możemy ponumerować, do późniejszej analizy.

-- dorzućmy nowe drzewo - dysk D:
Insert into dbo.Folders(Folder) Values('D:');
 
Insert into dbo.Folders ( [Folder], [Parent] )
VALUES('Music',11),('Docs',11),('Mike Oldfield',12),('Tres Lunas',14);
 
WITH Paths AS 
(
  SELECT Id, Folder, CAST(null AS VARCHAR(8000)) AS Parent,
CAST(Folder + '\' AS VARCHAR(8000)) FullFolderName, 0 as Poziom, 
ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY FOLDER) as TreeNo
  FROM dbo.Folders
  WHERE Parent IS NULL  
 
  UNION ALL
 
  SELECT f.Id, f.Folder, p.FullFolderName, 
      CAST(ISNULL(p.Parent, '') + p.Folder + '\' 
		+ f.Folder + '\' AS VARCHAR(8000)) , p.Poziom +1, TreeNo
  FROM dbo.Folders f INNER JOIN Paths p
                ON f.Parent= p.ID
)
SELECT * FROM Paths
Order by FullFolderName

Grafy_Drzewa_SQL_05

W SQL Server od wersji 2008, mamy dostępny specjalny typ danych HierarchyId. Pozwala on na tworzenie bardziej zaawansowanych struktur w porównaniu do SELF JOINów. Za jego pomocą, można bardzo łatwo zamodelować scenariusz w którym istotna jest kolejność węzłów na danym poziomie hierarchii.


Graf nieskierowany z cyklami

Sytuacja staje się bardziej złożona, gdy mamy do czynienia z grafami, które posiadają cykle. Jest to typowy przykład architektury sieci teleinformatycznej, w której istnieją redundantne ścieżki w celu zapewnienia protekcji. Innym przykładem z którego korzystasz na co dzień to po prostu siatka połączeń drogowych pomiędzy miastami.

Grafy_Drzewa_SQL_06

Wyszukiwanie ścieżek pomiędzy dowolnymi węzłami takiego grafu, musi uwzględniać możliwość zapętlenia. Dla każdej pary węzłów, może pojawić się wiele ścieżek. Zależnie od stopnia złożoności grafu (liczby węzłów i krawędzi) analiza możliwych dróg, może stanowić nie lada wyzwanie.

Grafy_Drzewa_SQL_07

Skrypt z danymi do przeprowadzenia dalszych ćwiczeń od pobrania tutaj.

Implementacja takiego grafu w relacyjnej bazie danych, może być oparta o dwie tabele – węzłów i krawędzi między nimi. Na początek znajdźmy wszystkie ścieżki z punktu A-Z.

WITH Edges AS (
	-- graf nieskierowany więc bierzemy pod uwagę krawędzi dwukierunkowo
    -- A-Z i Z-A
	SELECT Node1 as Start, Node2 as Koniec, Metric from EDGE
	UNION
	SELECT Node2, Node1 , Metric from EDGE	
),
Paths as 
(
	-- rekurencyjne CTE
    SELECT start , koniec , 
    CAST('.' + start + '.' + koniec + '.' as varchar(max)) as paths, 1 as Dist
	FROM Edges
 
	UNION ALL
 
	SELECT f.start, t.koniec , CAST(f.paths + t.koniec + '.' as varchar(max)), 
	F.dist+1
	FROM Paths as F join Edges T on 
	-- wykluczenie cykli, czyli nie przechodzimy 
    -- przez żaden wierzchołek dwukrotnie
		case when F.paths like '%.' + T.koniec + '.%' then 1 else 0 end = 0
		 and f.koniec = T.start
)
SELECT * 
FROM Paths
WHERE Start = 'A' and Koniec = 'Z'
ORDER BY Dist

Grafy_Drzewa_SQL_08

Powyższe podejście, pomimo że w jednej kwerendzie, jest słabe wydajnościowo i przy dużej liczbie (tysiące) węzłów / krawędzi działa po prostu bardzo wolno. Wystarczy spojrzeć na plan wykonania – przypomina zapytanie prawdziwie skorelowane. Alternatywnym rozwiązaniem jest podejście proceduralne, w którym tworzymy drzewa rozpinające.


Graf skierowany z cyklami i metrykami krawędzi

Wyszukiwanie najkrótszej drogi z punktu A-Z, zazwyczaj wymaga analizy jakości poszczególnych odcinków. Sytuacja taka ma zastosowanie zarówno w sieciach drogowych (autostrady, drogi lokalne), jak również informatycznych. W tych drugich, brane są pod uwagę zazwyczaj parametry jakościowe, czyli pasmo, opóźnienia, jitter. O ile w sieciach teleinformatycznych kierunkowość zazwyczaj jest tematem pomijalnym, o tyle drogi jednokierunkowe, to norma.

Bazując na danych z poprzedniego przykładu, wyznaczmy raz jeszcze najlepszą ścieżkę z A-Z, biorąc pod uwagę kierunkowość krawędzi oraz metryki. Nasz graf będzie wyglądał teraz tak :

Grafy_Drzewa_SQL_09

W tej sytuacji widać, że pomiędzy węzłami A i Z powinny zostać znalezione tylko dwie ścieżki. Ponadto nie istnieje żadna ścieżka powrotna (Z > A). Zmodyfikujemy odrobinę zapytanie z poprzedniego przykładu :

WITH Edges AS (
	-- graf skierowany więc bierzemy drogi takie jakie są
	SELECT Node1 as Start, Node2 as Koniec, Metric from EDGE
),
Paths as 
(
	SELECT start , koniec , 
    CAST('.' + start + '.' + koniec + '.' as varchar(max)) as paths, 1 as Dist, Metric
	FROM Edges 
 
	UNION ALL
 
	select f.start, t.koniec , CAST(f.paths + t.koniec + '.' as varchar(max)), 
	F.dist+1, F.Metric + T.Metric
	from Paths as F join Edges T on 
         case when F.paths like '%.' + T.koniec + '.%' then 1 else 0 end = 0
		 and f.koniec = T.start
),
PathRanking as (
select  *, 
	DENSE_RANK() OVER(Partition BY Start, Koniec Order by Metric, Dist) as RNK
from Paths)
Select * from PathRanking
where start = 'A' and koniec = 'Z';

Grafy_Drzewa_SQL_10

Obydwie kosztują tyle samo (suma metryk jest identyczna), ale droga bezpośrednia A>Z ma mniej skoków, stąd zostaje wybrana jako najlepsza.


Las drzew (grafów) nieskierowanych, nieukorzenionych

Bazując na powyższej metodzie, możemy pokusić się o rozwiązanie jeszcze jednego problemu. Zadaniem nietrywialnym, jest analiza zbioru grafów nieskierowanych bez korzenia. Tego typu struktury, spotkać możesz na przykład w serwisach społecznościowych.

Grafy_Drzewa_SQL_11

Wyobraźmy sobie prostą tabelę powiązań (znajomości) pomiędzy użytkownikami. Pytanie w jaki sposób, określić czy dana osoba należy do jakiegoś kręgu (grupy znajomości mogą się tworzyć samoczynnie, bez dodatkowych relacji). Daną grupę, wyznaczają wszystkie osoby, które są w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane (nawet pośrednio). Czyli tak naprawdę, musimy zidentyfikować przypisanie każdej krawędzi do określonego drzewa.

Rozwiązaniem w postaci jednej kwerendy, może być modyfikacja znanego już algorytmu wyznaczania ścieżek.

WITH Znajomi as 
(
	select * from (
	VALUES ('a','b'),('a','i'),('b','i'),('c','j'),('d','j'),
		('e','k'),('f','k'),('g','l'),('h','l'),('e','l')--,('a','e')
 
	) as Tab(a,b)
 
), 
Edge as (
 
	select l.a as Start , cast( l.b as varchar) as Koniec, 1 as dist 
	from Znajomi l
	union all 
		select cast( l.b as varchar) , l.a, 1
	from Znajomi l
),
Paths as 
(
	select start , koniec , CAST('.' + cast(start as varchar(10))+ '.' 
		+ cast(koniec as varchar(10)) + '.' as varchar(max)) as path, dist
	from Edge
 
	UNION ALL
 
	select f.start, t.koniec , 
		CAST(f.path + cast(t.koniec as varchar(10)) + '.' as varchar(max)), F.dist+1
	from Paths as F join Edge T on 
	case when F.path like '%.' + cast(T.koniec as varchar(10)) + '.%' then 1 else 0 end = 0
		and f.koniec = T.start
)
, 
Grupy as (
 
  select c.a, c.b , SUBSTRING(max(path),2,CHARINDEX('.',max(path),2)-2) as GRID
  from Znajomi c left join Paths  r on r.Path like '%' + c.a + '.' + 
  cast( c.b as varchar) + '%' or r.Path like '%' + cast( c.b as varchar) + '.' + c.a + '%' 
  group by c.a, c.b 
)
select a, b, DENSE_RANK() OVER(order by GRID) as Grupa from Grupy

Grafy_Drzewa_SQL_12

Zauważ, że wykorzystałem tu pewne fundamentalne i oczywiste założenie. W danym drzewie, mamy możliwość dojścia do każdego węzła. W przeciwnym razie, dany graf byłby niespójny i stanowiłby tak naprawdę dwa lub więcej drzew.

W związku z tym, w ostatnim CTE (Grupy), grupuję po maksymalnej (równie dobrze mogłaby to by być minimalna) ścieżce, która zawiera identyfikatory węzłów. Na podstawie tego największego identyfikatora węzła, określam przynależność do grupy.


Podsumowanie

Zaprezentowane w tym artykule rozwiązania to tylko jedne z możliwych podejść. Proceduralnie można by je było rozwiązać znacznie prościej i szybciej. Jeśli masz propozycję rozwiązania tych zadań w bardziej efektywny sposób za pomocą jeden kwerendy – zapraszam do dyskusji !

Tematyka grafów jest znacznie szerzej (świetnie) opisana w książce Itzika Ben Gana „Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Querying” – polecam wszystkim.

Generowanie zbioru – wektor dyskretnych i ciągłych wartości

W praktyce pisania zapytań SQL, nieraz spotkałem się z potrzebą wygenerowania automatycznej tabeli. Na przykład osi czasu z uwzględnieniem każdego dnia albo wektora kolejnych liczb z zadanego przedziału.

W artykule tym, zademonstruję jak wygenerować za pomocą CTE, zbiór zawierający inkrementowane elementy z określonego przedziału.

Generowanie wektora danych za pomocą CTE

Zastosowań takiego ciągłego, dyskretnego zbioru jest wiele. Rozważmy taki scenariusz.

Chcę utworzyć raport, zagregowanej sumy wszystkich złożonych zamówień w zadanym przedziale dat. Istotnym dla mnie jest zachowanie skali czasu – tak aby pokazane były na niej wszystkie dni z zadanego okresu. Również te, w których nie spłynęło ani nie zostało zrealizowane żadne zamówienie. Chcę także na tym samym wykresie pokazać informacje o realizacji zamówień.


To co potrzebuję na początek, to tabeli w postaci wektora ze wszystkimi kolejnymi dniami np. od ‘2014-02-01’ do ‘2014-02-14’. Do takiego zbioru (osi czasu) będę odnosił się analizując już szczegółowo daty zamówień.

Można stworzyć taką tabelę za pomocą wielu operacji UNION (niewygodne). Można też ładować w pętli wartości do tabeli tymczasowej. Nie są to jednak „ładne” i uniwersalne sposoby.

Do utworzenia takiego ciągłego zbioru, idealnie nadaje się rekurencyjne CTE. W SQL Server 2012, można za ich pomocą tworzyć nieograniczone (rekursywnie) zbiory. Opisuję w detalach strukturę rekurencyjnych CTE w ramach kursu SQL.

Kwerenda, która wygeneruje interesujący mnie zbiór, będzie wyglądała tak :

WITH Daty AS
(
	-- Rekurencyjne Common Table Expression 
     -- domyślnie max 100 przebiegów rekurencyjnych, czyli będzie działało 
     -- do 2014-05-12 :) potem trzeba użyć MAXRECURSION
 
	SELECT cast('2014-02-01' as SmallDatetime) as Data , 1 as Liczba
 
	UNION ALL
 
	SELECT Data+1, Liczba+1
	FROM Daty a
	WHERE a.Data < getdate()-1
 
)
SELECT * FROM Daty

CTE_wektor_wartosci

Szczególnie fajną rzeczą w CTE, jest możliwość korzystania z nich w różnych strukturach – np. widokach. Tworzenia tabel tymczasowych i technik programistycznych nie wpleciemy w zwykły widok.

Rekurencyjne CTE są domyślnie ograniczone do 100 przebiegów. Możemy jednak sterować ich maksymalną liczbą, stosując opcję MAXRECURSION.

Parametr ten przyjmuje wartości od 0 (nieograniczona ilość przebiegów) do 32767. Tworzenie np. zbioru (wektoru) z 1000 kolejnych liczb, wymaga zastosowania opcji MAXRECURSION. W przeciwnym razie, po wykonaniu setnego (domyślnie) przebiegu rekurencyjnego, otrzymamy błąd :

Msg 530, Level 16, State 1, Line 3
The statement terminated. The maximum recursion 100 has been exhausted before statement completion.

Zatem jeśli potrzebujemy większy wektor, na przykład wspomniany 1000-elementowy, to utworzymy go w ten sposób :

with Liczby as 
(
	select 1 as Liczba
	UNION ALL
	select Liczba+1
	from Liczby a where a.Liczba < 1000
 
)
Select * from Liczby
OPTION (MAXRECURSION 0)
Liczba
-----------
1
2
3
. . .
998
999
1000

(1000 row(s) affected)

Wróćmy jednak do naszego scenariusza. Skrypt generujące przykładowe dane, z których korzystam w dalszej części znajdziesz tutaj.

Kwerenda odnosiła się będzie bezpośrednio do utworzonego wektora czasu (pierwsze CTE – Daty). Jest on główną osią na której pokazywać będę zagregowane i narastające sumy zleceń.

with Daty as 
(
	SELECT cast('2014-02-01' as date) as Data 
 
	UNION ALL
 
	SELECT DateAdd(dd,1,a.Data)
	from Daty a
	where a.Data < getdate()-1
 
),
Orders_raport as (
 
	SELECT a.Data, count(distinct o.Order_id) as Orders_QTY, 
	   SUM(count(distinct o.Order_id)) OVER(order by a.Data) as Agg_Orders_Qty,
	   count(distinct o2.Order_id) as Comp_Orders_QTY, 
	   SUM(count(distinct o2.Order_id)) OVER(order by a.Data) as Agg_Comp_Order_qty
	FROM Daty a 
	   left join dbo.Orders o on a.Data = cast(o.create_date as date) 
             and cast(o.create_date as date) > '2014-01-31'
	   left join dbo.Orders o2 on a.Data = cast(o2.completion_date as date) 
             and cast(o2.create_date as date) > '2014-01-31'
	GROUP BY a.Data
 
) 
SELECT *
FROM Orders_raport
ORDER BY DATA

CTE_wektor_wartosci2

Teraz na podstawie tak przetworzonych danych, łatwo np. w Excelu wygenerować wykres – co należy podkreślić – w ciągłej dziedzinie czasu.

CTE_wektor_wartosci3

Automatyzacja zadań w SQL Server Express

Firma Microsoft, podobnie jak inni producenci najważniejszych, komercyjnych systemów bazodanowych (ORACLE, IBM) udostępnia darmową (również do zastosowań komercyjnych) wersję serwera baz danych – SQL Server, edycja Express.

Jest ona okrojona w stosunku do pełnych edycji, przede wszystkim w zakresie możliwości wykorzystania wysoko wydajnego, skalowalnego środowiska, a także jeśli chodzi o zakres funkcjonalności. Nie mniej jednak, od strony możliwości silnika bazodanowego – darmowa wersja Express, sprawdza się znakomicie w wielu zastosowaniach komercyjnych. Pełne porównanie możliwości poszczególnych edycji SQL Server 2012 znajdziesz tutaj.

Najbardziej dotkliwe ograniczenia, związane są z maksymalnym rozmiarem bazy (w SQL Server Express 2012 jest to max 10 GB/bazę) oraz okrojonymi zasobami hardware, które będą wykorzystane do obsługi procesu serwera (max 1 procesor lub 4 rdzenie oraz max 1GB pamięci RAM). Są one szczególne dotkliwe i nieakceptowalne w większych środowiskach, jednak SQL Server Express jest bardzo dobrym rozwiązaniem do małych, mniej wymagających środowisk. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby w miarę rozwoju firmy, przejść do wersji mocniejszej – płatnej.

Poza ograniczeniami związanymi z zasobami, jednym z ograniczeń funkcjonalnych w porównaniu z płatnymi wersjami, jest brak SQL Server Agent. Jest to usługa odpowiedzialna m.in. za wykonywanie zaplanowanych działań. Obojętnie czy będą to zadania (JOBy) serwisowe, administracyjne czy np. synchronizujące, replikujące dane (import, export) – w SQL Server Express musimy użyć innych metod do automatycznego uruchamiania zaplanowanych procesów.

Automatyzacja zadań w środowisku bazodanowym jest bardzo przydatna i praktycznie w każdym wdrożeniu jest stosowana (chociażby do robienia kopii zapasowych). Jednym ze sposobów na obejście braku SQL Agent w SQL Server Express, jest wykorzystanie narzędzia linii poleceń SQLCMD, uruchamianego za pomocą standardowego harmonogramu zadań w Windows (Windows Scheduler). Do realizacji automatyzacji, można zaprząc również usługę Brokera (Service Broker), jednak nie będę tej metody tutaj opisywał.

Artykuł ten jest poświęcony rozwiązaniu bazującego na połączenia możliwości SQLCMD i Harmonogramu zadań Windows.


SQLCMD czyli dostęp do SQL Server z linii poleceń

SQLCMD to proste narzędzie, za pomocą którego możemy łączyć się z instancją SQL Server i wykonywać dowolne polecenia T-SQL. Jest następcą OSQL, znanego z SQL Server 2000 i powinno być używane zawsze, jeśli chcemy wykonywać jakiekolwiek polecenia T-SQL z linii poleceń (w SQL Server 2012, OSQL nie jest już dostępny).

Połączenie do bazy SQL Server za pomocą SQLCMD

Za pomocą SQLCMD możemy łączyć się z wybranym serwerem i wykonywać polecenia, kwerendy T-SQL w trybie interaktywnym lub automatycznym. Użycie tego toola jest proste, wystarczy wskazać instancję, sposób uwierzytelniania i już możemy połączyć się z SQL Server. Pełen zakres parametrów, które możemy użyć, wyświetli standardowa flaga -? (tu SQLCMD w wersji 10.5 czyli z SQL Server 2008 R2):

C:\>sqlcmd -?

sqlcmd_options

Jeśli instancja SQL Server do której chcesz się połączyć jest nazwana i chcesz użyć zintegrowanego uwierzytelniania Windows, trzeba zastosować flagi wskazujące serwer : –S server_name oraz tryb autentykacji –E (trusted connection). W ten prosty sposób, uzyskasz połączenie z serwerem w ramach autentykacji Windows (aktualnego konta). Będziesz połączony ze „swoją” domyślną bazą danych, właściwą dla konta w którego kontekście się logujesz.

C:\sqlcmd -S MyServer\SQLEXPRESS -E

W trybie interaktywnym, możemy wprowadzać polecenia SQL linia po linii, aby je wykonać użyj komendy GO.

sqlcmd_interactive

Nie będę tu opisywał wszystkich możliwości narzędzia SQLCMD, bo nie jest to przedmiotem tego artykułu, ograniczę się tylko do tego co istotne w kontekście automatyzacji, wykonywania zadań.

Wykonywanie skryptów T-SQL za pomocą SQLCMD

Polecenia T-SQL możemy wykonywać za pomocą SQLCMD w trybie interaktywnym lub nazwijmy to automatycznym (bez interakcji użytkownika). W naszym scenariuszu, interesujące będą dwie opcje.

Opcja QUERY : czyli flaga -Q – umożliwia wykonanie dowolnej kwerendy (Query) za pomocą SQLCMD bez konieczności wchodzenia w tryb interaktywny. Po prostu określona kwerenda lub batch (może to być przecież szereg komend T-SQL) zostanie wykonana na danym serwerze w kontekście konta określonego w parametrach połączenia.

C:\sqlcmd -S MyServer\SQLEXPRESS -E -Q "SELECT getdate()"

sqlcmd_query

Opcja INPUT FILE : flaga – i – pozwala na wykonanie skryptu T-SQL, zapisanego w pliku wejściowym (input file). Może to być dowolny skrypt zapisany w pliku tekstowym, wykonujący określone zadania. Dla prostego przykładu, załóżmy że nasz skrypt będzie wykonywał prostą operację backupu. Zawartość pliku backup_script.sql niech wygląda następująco :

DECLARE @FileName varchar(100), @BackupName varchar(100)
 
SET @FileName = N'D:\Backups\TEST_FULL_BACKUP_' + 
	Replace(Convert(varchar(10),getdate(),120),'-','_') + '.bak'
 
SET @BackupName = N'Test-Full Database Backup from ' + 
     Convert(varchar(10),getdate(),120)
 
-- skrypt uruchamiany codziennie, unikalna nazwa pliku
PRINT @FileName + char(10) + @BackupName + char(10) + REPLICATE('-',50)
 
BACKUP DATABASE [TEST] TO DISK = @FileName 
	WITH FORMAT, 
	NAME = @BackupName

Dwa słowa komentarza. Skrypt ten będzie tworzył pełen backup bazy danych TEST, zapisywał go do pliku o nazwie zawierającej bieżącą datę. Taka forma może być przydatna, jeśli zadanie to będzie wykonywane np. raz dziennie i chcemy, żeby każdy backup był w osobnym pliku (stąd konieczność zapewnienia unikalnej nazwy).
Wywołanie teraz SQLCMD z parametrem –i (input file) będzie następujące :

C:\sqlcmd -S MyServer\SQLEXPRESS -E -i D:\temp\backup_script.sql

sqlcmd_input_file

Zatem wiemy już w jaki sposób działa SQLCMD i jak możemy wywołać dowolne skrypty T-SQL z linii poleceń. Jedyne co nam pozostało do realizacji celu automatyzacji zadań w SQL Server Express to wyzwalanie skryptów automatyczne. Do tego celu idealnie nadaje się Harmonogram Zadań Windows.


Planowanie zadań w Harmonogramie zadań (Windows Scheduler)

Windows Scheduler to usługa pozwalająca na zdefiniowanie zadań w ramach serwera / stacji roboczej, pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Zdefiniowanie nowego zadania jest bardzo proste. Sprowadza się w zasadzie do wskazania programu lub skryptu, który będzie uruchamiany zgodnie z określonym harmonogramem. Możemy także określić konto (login) w kontekście którego dane zadanie zostanie wykonane.

W naszym scenariuszu, będziemy chcieli wywołać skrypt backupu bazy TEST, za pomocą już znanej składni SQLCMD oraz przygotowanego wcześniej skryptu T-SQL (plik backup_script.sql). Ponadto, będziemy chcieli dokonać kompresji (zip) tegoż i na koniec zrobimy mały porządek. Skasujemy wszystkie starsze niż 14 dni kopie zapasowe oraz inne, niespakowane zipem pliki w katalogu backupów.

Na początek utwórzmy skrypt (batch) o nazwie backup_bazy_TEST.bat. Skrypt ten będzie odpalany automatycznie codziennie. Zawartość pliku :

sqlcmd –S SQLEXPRESS -E –iD:\temp\backup_script.sql
set dt=%DATE%
set dt = %dt:-=_%
zip d:\backs\TEST_FULL_BACKUP_%dt:-=_%. zip d:\backs\TEST_FULL_BACKUP_%dt:-=_%.bak
Forfiles -p D:\backs\ -s -m TEST_FULL_BACKUP*.zip -d -7 -c "cmd /c del /q @path"
del D:\backs\*.bak

To co najważniejsze, dzieje się tak naprawdę w pierwszej linii– uruchomienie skryptu backupu bazy. Następnie przypisanie do zmiennej dt informacji o bieżącej dacie, aby móc odpowiednio obsłużyć (spakować), utworzony plik backupu. Na koniec stosuję narzędzie FORFILES do skasowania wszystkich plików backupu starszych niż 14 dni. Oczywiście można użyć kompresje już w trakcie jego tworzenia, potraktuj ten przykład czysto edukacyjnie – chodziło mi o pokazanie szeregu działań w zadaniu.

Mamy więc plik skryptu, teraz trzeba zaplanować zadanie w ramach którego będzie on uruchamiany.

Poniżej kilka kluczowych screenów.

 • Dodanie nowego zadania w harmonogramie zadań
  Harmonogram_zadan_Plan_backupu_bazy_01
 • Określenie akcji (jaki program lub skrypt ma być uruchomiony)
  Harmonogram_zadan_Plan_backupu_bazy_02
 • Określenie harmonogramu (Wyzwalacze)
  Harmonogram_zadan_Plan_backupu_bazy_03

Podsumowanie

Pomimo swoich ograniczeń funkcjonalnych, w SQL Server Express jesteśmy w stanie wykonywać dowolne zadania automatycznie. Pokazany w tym przykładzie skrypt backupu, mógłby być w prosty sposób rozszerzony o pełne logowanie samego procesu, czy backup zakończył się powodzeniem, ile trwał, wysyłać powiadomienia mailowe w przypadku wystąpienia błędu.

Pierwszy / ostatni dzień tygodnia, miesiąca

Początek i koniec tygodnia

Zdarza się, że na podstawie podanej daty, chcemy wyznaczyc np. pierwszy dzień tygodnia w którym ta data się mieści. Aby to wykonać, możemy posłużyć się podstawowymi funkcjami związanymi z datą i czasem :

-- początek tygodnia - zawsze poniedziałek - niezależne od datefirst 
SELECT DATEADD(wk, DATEDIFF(d, 0, GETDATE()) / 7, 0)
 
-- pierwszy dzień bieżącego tygodnia - zależne od ustawień @@Datefirst 
SELECT DATEADD(DAY, 1-DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()), GETDATE());

W pierwszym przypadku wyznaczamy bezwzględną liczbę tygodni od daty 0 (1900-01-01) do dziś. Następnie dodajemy, znów do daty 0, zminiejszając dokładność do jednego tygodnia (czyli do jednostki na której nam zależy). Żadna z użytych funkcji nie jest wrażliwa od ustawień zmiennej @@DateFirst dlatego wynik zawsze będzie wyznaczał nam poniedzałek.

Drugi przypadek – wyznaczamy numer dnia tygodnia z zadanej daty (będzie to liczba 1-7) za pomocą funkcji DATEPART i odejmujemy (no dobrze, dodajemy z minusem :)) do zadanej danty+1. Ponieważ funkcja DATEPART z parametrem weekday jest wrażliwa na ustawienia zmiennej @@DateFirst – wynik funkcji będzie zależny od ustawień serwera. Aby zmienić sposób interpretacji pierwszego dnia tygodnia – set firstday n (n z <1-7>).

Początek i koniec miesiąca

Na podobnej, prostej zasadzie możemy wyznaczyc pierwszy dzień bieżącego miesiąca i ostani poprzedniego. Za pomocą Funkcji DAY(data) otrzymamy info o numerze dnia z danego miesiąca. Teraz pozostaje jedynie odjąć (dodać z minusem :)) tą wartość jako liczbę dni od zadanej daty :

 -- informacja o dniu miesiąca 
select DAY(getdate())
 
-- pierwszy dzień bieżącego miesiąca
select DATEADD(dd,-(DAY(getdate())-1), getdate()) 
 
 -- ostatni dzień poprzedniego miesiąca
select DATEADD(dd,-DAY(getdate()), getdate())

Koniec bieżącego miesiąca? Nic prostszego, wystarczy posłużyć się tym co już znamy i dodać do daty miesiąc, odejmowanie dni bez zmian :

-- ostatni dzień bieżącego miesiąca
SELECT DATEADD(mm,1,DATEADD(dd,-(DAY(getdate())-1), getdate()) )-1
 
-- i jeszcze pierwszy dzień poprzedniego miesiąca wersja sprostowana.
SELECT DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, getdate()) - 1, 0)

Wszędzie tam gdzie jest zastosowana funkcja getdate(), możemy umieścić nazwę kolumny, której dane chcemy przekształcać. Na podobnej zasadzie możemy wyznaczyć pierwszy lub ostatni dzień roku.
Na koniec może jezcze jeden przykład – jak wyznaczyć pierwszy poniedziałek danego miesiąca :

select DATEADD(wk,DATEDIFF(wk,0,DATEADD(dd,6-DATEPART(day,getdate()),getdate())),0)

Oczywiście jeśli chcemy wykorzystywać tego typu kalkulacje wiele razy, w różnych miejscach – najlepiej zapisać je w postaci funkcji skalarnych UDF co znacznie upraszcza nasze zapytanka.

Koniec miesiąca w SQL Server 2012 – nowa funkcja EOMONTH()

W SQL Server 2012 pojawia się nowa funkcja związana z datą i czasem – EOMONTH() która względem podanej daty zwraca ostatni dzień miesiąca w którym ta data się zawiera. Realizuje nam zatem zadanie, które wykonaliśmy za pomocą funkcji DATEADD.

-- nowa funkcja EOMONTH() - wprowadzona w SQL Server 2012
select EOMONTH(getdate()) LastDayOfMonth, getdate() CurrentDate
LastDayOfMonth CurrentDate
-------------- -----------------------
2013-01-31   2013-01-17 12:46:04.803

(1 row(s) affected)

Errata

W metodzie obliczania pierwszego dnia poprzedniego miesiąca, wkradł się błąd. Z pewnością nie byłoby go, gdybym przynajmniej przetestował tą metodę w pełnym zakresie (i nie ma co zwalać winy na przerwę świąteczną, w której pisałem tego posta :)). Poniżej prosty skrypcik, pokazujący błędne myślenie – różnica pomiedzy metodą błędną i tą, sprostowaną przez @paazur :

declare @Date smalldatetime 
 
create table #temp
(
	data smalldatetime,
	FirstDayLastMonth smalldatetime,
	FirstDayLastMonthWRONG smalldatetime,
)
 
set @Date = '2013-01-01'
 
while(YEAR(@Date)<'2014')
begin
 
	insert into #temp 
	values(@Date,
		-- correct method
		DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, @Date) - 1, 0),
		-- wrong method
		DATEADD(dd,-DAY(@Date)+1,DATEADD(mm,-1,@Date)))
 
	set @Date = DATEADD(DD,1,@Date)
 
end
 
select * from #temp
where FirstDayLastMonth <> FirstDayLastMonthWRONG
 
drop table #temp