SELECT Explanation, Example FROM Pro.Knowledge
FacebookRSS

Zapytania rozproszone i zewnętrzne źródła danych

W SQL Server mamy dostępnych kilka metod, dających nam dostęp do danych zewnętrznych.
W artykule tym, przedstawiam możliwości funkcji OPENQUERY, za pomocą której możemy tworzyć zapytania “Ad Hoc” (spontanicznie) do innych zasobów.

Zaprezentuję także metody wykorzystujące obiekty serwerów powiązanych (Linked Servers). Te z kolei stosujemy, aby utworzyć „stałe” powiązanie z innymi zasobami i w wygodny sposób, regularnie sięgać do zewnętrznych źródeł.


Zapytania rozproszone (Distributed Queries)

Komunikacja w środowiskach rozproszonych odbywa się zawsze w oparciu o interfejs pośredniczący. Standardem są sterowniki ODBC (Open DataBase Connectivity), za pomocą których możemy łączyć się z innymi bazami danych. Każdy producent serwera bazodanowego, udostępnia zazwyczaj w pakiecie klienckim wszystkie wymagane komponenty. Jeśli masz potrzebę łączenia się np. z bazą MySQL czy Oracle, powinieneś zainstalować właściwe dla danego dostawcy biblioteki.

Microsoft, od lat rozwijał równolegle własną koncepcje warstwy pośredniczącej – tzw. dostawców OLE DB (Object Linking and Embedding Database). Biblioteki te, rozszerzają możliwości ODBC i dotyczą połączeń nie tylko do serwerów bazodanowych ale także dostępu do zasobów plikowych (Excel, Access czy nawet zwykłych, płaskich plików tekstowych).

Jeśli chodzi o komunikację z SQL Server, w wersjach 2005-2012, to właśnie dostęp za pośrednictwem Native Client OLE DB był sugerowaną (szybszą, o większych możliwościach) metodą dostępu do danych. Sterowniki Native Client, zawierają w sobie bibliotekę OLE DB oraz ODBC. Dla wielu z pewnością dużym zaskoczeniem, był nagły zwrot w kierunku standardu ODBC w SQL Server 2014. Native Client 11 OLE DB z SQL Server 2012 – jest ostatnim w tej architekturze sterownikiem (więcej na ten temat, możesz przeczytać nas stronach Microsoft dot. kierunku rozwoju oraz oficjalnego powrotu do standardu ODBC)

Komunikacja, pomiędzy klientami, instancją SQL Server (do wersji 11) i środowiskami rozproszonymi odbywa się za pośrednictwem OLE DB.
SQL_SERVER_DISTRIBUTED_QUERIES


Funkcja OPENROWSET

Za pomocą funkcji OPENROWSET, możemy tworzyć zapytania rozproszone (Distributed Queries), odpytujące praktycznie dowolne zbiory zewnętrzne. Jedynym ograniczeniem jest dostępność na serwerze właściwych bibliotek OLE DB lub sterowników ODBC. Funkcja OPENROWSET umożliwia nie tylko odpytywanie zasobów, ale również pozwala na wykonywanie za jej pośrednictwem poleceń typu DML (Insert, Update, Delete). Ponieważ jest to funkcja tabelaryczna, stosować możemy ją analogicznie jak zwykłą tabelę (np. łącząc ją z innymi zbiorami).

Wymagania początkowe – konfiguracja serwera

Warunkiem koniecznym na wykorzystanie tej funkcji, jest włączenie na poziomie serwera, możliwości pisania zapytania rozproszonych (Ad Hoc Distributed Queries). To zadanie wykonamy za pomocą instrukcji :

exec sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
 
exec sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

Od tego momentu, możemy tworzyć zapytania “Ad hoc”, korzystające z OPENROWSET. W dalszej części zaprezentuję typowe przykłady zastosowań.

OPENROWSET w praktyce

Odpytywanie źródeł zewnętrznych za pomocą tej funkcji, wymaga podania kilku parametrów. Nie będę omawiać tu wszystkich możliwych opcji, zwrócę uwagę tylko na najważniejsze i najczęściej wykorzystywane w praktyce.

Typowe użycie funkcji OPENROWSET – odpytywanie innego SQL Servera :

SELECT *
FROM OPENROWSET(
     -- Provider_name
	'SQLNCLI', 				
 
     -- Connection String
	'SERVER=ServerZdalny\Instancja; TRUSTED_CONNECTION=yes;',
 
     -- Query
     'SELECT * FROM Northwind.dbo.Customers'
	) AS tabela

Pierwszym parametrem jest określenie dostawcy OLE DB (provider_name) za pośrednictwem którego wykonywane będzie połączenie.

Regułą jest stosowanie dedykowanego dostawcy dla określonego źródła. Jeśli nie jest on dostępny, możesz skorzystać z uniwersalnej biblioteki MSDASQL i połączenia via ODBC.

Listę dostawców OLE DB których masz zainstalowane na swoim serwerze, odnajdziesz nawigując w drzewie hierarchii obiektów w Management Studio :

OLE_DB_Providers

lub za pośrednictwem specjalnej procedury składowanej :

EXEC xp_enum_oledb_providers

OLE_DB_Providers2

W zależności z jakiego oprogramowania korzystasz, ta lista może się różnić.

Warto tutaj wspomnieć, że można utworzyć połączenia ze zdalnymi serwerami na różne sposoby. Już choćby z tej listy widać, że do SQL Server, można się odwołać za pomocą przynajmniej trzech dostawców – SQLOLEDB (ten jest stosowany domyślnie), SQLNCLI oraz uniwersalnego MSDASQL, wykorzystującego pośrednio połączenia ODBC. Wybór dostawcy, powinien być podyktowany konkretnymi potrzebami programistycznymi (więcej na temat różnic znajdziesz np. tutaj ).

Drugim parametrem jest connection string, czyli charakterystyczny dla danego dostawcy zbiór opcji, które określają warunki połączenia. W przypadku SQL Server, będzie to na pewno nazwa sieciowa serwera / instancji, tryb uwierzytelniania, czy wybór konkretnej bazy danych.

Trzecim parametrem jest nasza zdalna kwerenda. Tutaj od razu bardzo ważna uwaga – pamiętaj o tym, ze cały ten zbiór, zwracany przez to zdalne zapytanie, będzie transportowany do serwera z którego je wywołujesz. Może to być przyczyną problemów m.in. sieciowych, trwać długo czyli również przekładać się bezpośrednio na czas trwania zapytania, blokad etc… Zapytania rozproszone, powinny zwracać zawsze minimalny, konieczny zbiór danych. Chyba również z tego powodu, domyślnie możliwość ich wykonywania jest wyłączona.

Zapytania do bazy ORACLE

Jak to bywa, możemy zrealizować tego typu zapytanie ad hoc na kilka sposób. Poniżej parę przykładów – dla każdego coś miłego. Pierwsze trzy zakładają istnienie wpisu TNS w pliku {ORA_HOME}\Network\Admin\tnsnames.ora. W ostatnim przykładzie, jawnie podaje wszystkich parametry komunikacyjne do serwera zdalnego.

-- z providerem OLEDB Oraclowym + wpis w {ORA_HOME}\Network\Admin\tnsnames.ora
SELECT * 
FROM OPENROWSET(
	'OraOLEDB.Oracle',
	'NaszOracleSrv';'username';'paswword', 
	'SELECT ''works fine'' as Kol1 FROM Dual' )
 
-- z providerem MSowym do Oracle 
Select * 
FROM OPENROWSET(
	'MSDAORA',
	'NaszOracleSrv';'username';'paswword', 
	'SELECT ''works fine'' as Kol1 FROM Dual' )
 
-- a tu inaczej - wszystko w Connection Stringu + połączenie via ODBC z wpisem w {ORA_HOME}\Network\Admin\tnsnames.ora
SELECT * 
FROM OPENROWSET(
	'MSDASQL', 
	'DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle}; UID=username; PWD=password; SERVER=NaszOracleSrv;', 
	'SELECT ''works fine'' as Kol1 FROM Dual' 
	) as Tabela
 
-- a tu inaczej - wszystko w Connection Stringu + połączenie via ODBC
SELECT * 
FROM OPENROWSET(
	'MSDASQL', 
	'DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle}; UID=username; PWD=password; SERVER=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.1.1.1)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=NaszOracleSID)));', 
	'SELECT ''works fine'' as Kol1 FROM Dual' 
	) as Tabela

Zapytania do baz MySQL i innych z użyciem MSDASQL + ODBC

Jeśli nie mamy dostępnego dedykowanego dostawcy OLE DB, możemy łączyć się ze zdalnym serwerem za pomocą MSDASQL i połączenia wykorzystującego sterowniki ODBC. Listę dostępnych driverów, zainstalowanych na maszynie, sprawdzisz w panelu administracyjnym ODBC :

ODBC_Drivers

W przypadku odpytania bazy MySQL z poziomu SQL Server, potrzebne będą sterowniki ODBC (jak widać powyżej, mam takie zainstalowane). Sama kwerenda jest bardzo podobna do poprzedniej. Zastosowałem inny sterownik ODBC (MySQL) i dlatego connection string, którego struktura jest określana przez producenta, różni się w stosunku do poprzedniej, gdy odpytywałem bazę Oracle.

 SELECT * 
 FROM OPENROWSET(
	'MSDASQL',
    'Driver={MySQL ODBC 5.2 ANSI Driver}; 
 Server=MyServerMySQL; Database=MojaBaza; USER=Username; PASSWORD=alamakota',
	'SELECT * from tabelka limit 10' )

Za pomocą OPENROWSET, możemy odpytywać także zawartości plików. Mogą to być zarówno pliki tekstowe, strukturyzowane (CSV), dokumenty Excel czy „bazy danych” Access. Dość wygodnie, za pomocą OPENQUERY przeczytamy również całe pliki XML. Pobieranie danych z Excela oraz plików tekstowych, opisuje szczegółowo w kolejnych rozdziałach tego kursu.

Poniżej kilka prostych, ale praktycznych przykładów :

-- Czytanie zwykłego pliku txt
SELECT F1 as FileContent 
FROM OPENROWSET(
	'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', 
  'Text;Database=D:\data\;HDR=NO', 
  'SELECT * FROM test.txt')
 
-- załadowanie pliku XML (można go przypisać do zmiennej
SELECT CONVERT(xml, BulkColumn ) as XmlDocs
FROM 
OPENROWSET (BULK 'D:\DaneXML\NBP\a051z140314.xml',SINGLE_BLOB) as T1

OPENQUERY_1


Serwery powiązane – Linked Servers

Do tej pory, korzystaliśmy z tzw. zapytań Ad hoc – spontanicznych kwerend, do pobrania określonych danych z zewnętrznego źródła. W środowiskach produkcyjnych, istnieją serwery, które regularnie odpytujemy. Pisanie za każdym razem, długich connection stringów, jest niewygodne.

Za pomocą obiektów serwerów powiązanych, możemy zrealizować integrację danych z różnych środowisk w wygodniejszy sposób.

Na wstępie warto jeszcze raz podkreślić, że zapytania rozproszone, niezależnie od metody (OPENROWSET, Linked Server) powinny być stosowane z rozwagą, bo mogą być przyczyną problemów wydajnościowych (sieć, czasy blokad etc.) w środowiskach transakcyjnych.

Świadomi tego :), możemy zabrać się za tworzenie obiektów serwerów powiązanych. Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem bazy danych, potrzebujesz do tego uprawnień serwerowych ALTER ANY LINKED SERVER.

Serwery powiązane, możesz tworzyć w T-SQL (służy do tego procedura sp_addlinkedserver) lub za pomocą wizarda w Management Studio.

Linked_server_01

Całość konfiguracji, ogranicza się zazwyczaj do określenia dostawcy OLE DB, nazw serwera, ewentualnie połączenia ODBC oraz ustawień związanych z bezpieczeństwem. W przypadku SQL Server, wystarczy podać nazwę sieciową instancji – zostanie utworzony serwer powiązany, domyślnie z uwierzytelnianiem zintegrowanym, bazujący na natywnym kliencie SQLNCLI OLE DB.

Pisanie zapytań z wykorzystaniem Linked Servers

Odwoływanie się w kwerendach rozproszonych do obiektów serwerów powiązanych, jest możliwe na dwa sposoby.
Za pomocą funkcji tabelarycznej OPENQUERY(), możemy wysyłać zapytanie do dowolnego obiektu Linked Server.

SELECT * 
FROM OPENQUERY(SerwerPowiazany,'SELECT * FROM TABELA')

W tej sytuacji, zostanie wykonane zapytanie na serwerze zdalnym w dokładnie takiej postaci, jak parameter query funkcji OPENQUERY. Czyli zostanie pobrana CAŁA zawartość odpytywanej tabeli i przesłana przez sieć do klienta. Porównaj takie dwa zapytania z filtracją rekordów :

-- źle
SELECT * 
FROM OPENQUERY(SerwerPowiazany,'SELECT * FROM TABELA')
WHERE KolID = 12345
 
-- dobrze :)
SELECT * 
FROM OPENQUERY(SerwerPowiazany,'SELECT * FROM TABELA WHERE KolID = 12345 ')

Zwrócą to samo, ale o ile lżejsze jest zapytanie drugie, z filtracją po stronie zdalnego serwera….
Funkcja OPENQUERY, pozwala również na wysyłanie poleceń typu DML.

Drugim sposobem, jest odwoływanie się w poleceniach SQL do obiektów (tabel, widoków czy procedur), po w pełni kwalifikowanej, czteroczłonowej nazwie. W ten sposób, możemy wywoływać także procedury składowane na zdalnym serwerze.

      <SERVER>.<BAZA_DANYCH>.<SCHEMAT>.<OBIEKT>

Zarówno pierwszy jak i drugi sposób, pozwala na pobieranie danych z zewnętrznych źródeł podobnie jak ze zwykłych tabel. Można łączyć je w zapytaniach, odwołując się jednocześnie do różnych serwerów (UWAGA na wydajność !!!).

SELECT c.*, o.OrderID 
FROM Server1.Northwind.dbo.Customers c 
		inner join Server2.Northwind.dbo.Orders o on c.CustomerID = o.CustomerID

Metadane związane z Linked Servers

Z obiektami Linked Servers, związanych jest kilka przydatnych widoków i procedur składowanych, które warto poznać. Listę dostępnych obiektów Linked Servers, loginów z nimi związanych, możesz obejrzeć poprzez widoki systemowe w bazie msdb (sys.servers, sys.linked_logins oraz sys.remote_logins).

Mamy także dostępnych kilka specjalnych procedur składowanych. Z bardziej praktycznych są sp_catalogs oraz sp_tables_ex, które pozwalają na podejrzenie wszystkich baz danych / tabel, dostępnych po przez dany obiekt (o ile dostawca OLE DB/ODB oferuje takie funkcjonalności). Poniżej przykład wywołania sp_catalogs do zdalnego SQL Servera o nazwie RFN.

 -- bazy danych
 sp_catalogs 'RFN'

Linked_server_02

Za pośrednictwem serwerów powiązanych, podobnie jak funkcji OPENROWSET, możemy odnosić się również do plików. Jest wiele dróg na import danych z plików. Jedno z nich to rozwiązanie oparte o Linked Servers. Poniżej przykład utworzenia obiektu „serwera”, będącego katalogiem z plikami. Do tego celu wykorzystam dostawcę Jet.OLEDB.4.0.

EXEC sp_addlinkedserver PlikiWymiany, 
	'Jet 4.0', 
     'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
     'D:\Dane\',
     NULL,
     'Text';

W katalogu D:\Dane\ – są umieszczone dwa pliki tekstowe :

LinkedServer_TXT_FILE_01

Na koniec zastosowanie procedury składowanej sp_tables_ex oraz odczytanie zawartości pierwszego z plików.

EXEC sp_tables_ex PlikiWymiany;
GO
 
SELECT * 
FROM PlikiWymiany...[test#txt];

LinkedServer_TXT_FILE_02


Podsumowanie

Opisane powyżej metody pracy w środowisku rozproszonym są z pewnością bardzo praktyczne i często stosowane. Korzystając z nich, pamiętaj o aspektach wydajnościowych. Pobieranie danych (czasem całych tabel) poprzez sieć ze zdalnych serwerów, z pewnością nie jest najlepszym pomysłem.

Zapytania do danych XML w SQL

Zakres zagadnień dotyczących obecności XML’a w SQL Server jest szeroki. Pisanie zapytań do dokumentów XML, to bardzo często wykorzystywana w praktyce umiejętność. Dlatego też, postanowiłem umieścić rozdział wprowadzający do XML w ramach tego kursu.

Na początek, zaprezentuję ogólną koncepcję standardu XML i jego typowe zastosowania w praktyce. Pokażę gotowe recepty, przykłady – w jaki sposób pisać zapytania SQL do dokumentów XML.

W artykule tym omawiam podstawowe zastosowania funkcji OPENXML() oraz wbudowanych metod typu danych XML. Związanych z nimi wyrażeń XPath i elementów języka XQuery w aspekcie przeszukiwania dokumentów XML i przekształcania ich na postać relacyjną.


Czym jest XML

XML (ang. Extensible Markup Language) określany jest często jako „język”, ale podobnie jak SQL, nie jest to język programowania. XML to najbardziej popularny standard (język) opisu danych. Jego komercyjne pojawienie się pod koniec lat 90-tych, spowodowało wręcz eksplozję zastosowań.

Stosuje się go wszędzie tam, gdzie chcemy przekazać jakieś informacje. W ogólności, na XML możemy spojrzeć jak na opakowanie. To nic innego jak metadane opisujące i nadające sens przesyłanym informacjom.

XML to zbiór zasad, które pozwalają definiować dowolne, ale ściśle ustandaryzowane, hierarchiczne dokumenty. XML (czyli standard) posiada wiele rozszerzeń powiązanych z celem do którego został stworzony.

Jedną z głównych zalet XML, to możliwość silnego typizowania dokumentów (schematy XSD). Możemy dokonywać weryfikacji ich poprawności pod względem określonego schematu. Definiować elementy czy atrybuty jako obowiązkowe lub opcjonalne. Narzucać ograniczenia dla wartości – podobnie jak w konstrukcjach CHECK CONSTRAINT (np. zakresy). Standard ten jest bardzo elastyczny i niezależny od platformy.

Wymianę danych pomiędzy systemami najwygodniej realizować za jego pomocą, choć czasem może być postrzegany jako mocno nadmiarowy. Obecnie większość urządzeń udostępnia na przykład swoje dane konfiguracje, czy zbierane informacje w postaci plików XML.


XML w SQL Server

Podstawowe funkcjonalności związane z XML, pojawiły się już w SQL Server 2000 (np. funkcja OPENXML czy FOR XML). W późniejszych edycjach (od wersji 9 – 2005), XML stał się pełnoprawnym, natywnie wspieranym typem danych. Jego implementacja w SQL Server to szereg dedykowanych funkcjonalności takich jak wbudowane metody tworzenia dokumentów XML, specjalne typy indeksów czy mechanizmy przeszukiwania FLWOR (XQuery).

Przetwarzanie obiektów XML, jest wykonywane w oparciu o jego hierarchiczną strukturę drzewa. Jest to znacznie bardziej efektywny sposób niż metody przeszukiwania tekstów.

Natywny typ danych XML, możemy stosować w różnych miejscach np.

 • przy określaniu typu kolumn w definicjach tabel – do składowania dokumentów XML w bazie relacyjnej.
 • w definicji zmiennych – do przetwarzania dokumentów.
 • jako wartości zwracanych przez funkcję lub parametrów procedur składowanych.

Mamy możliwość tworzenia dokumentów XML bezpośrednio z postaci relacyjnej. Służą do tego polecenia FOR XML, rozszerzające składnię języka SQL. Ale nie o nich jest ten artykuł :)

W drugą zaś stronę – z postaci XML do postaci relacyjnej, możemy dokonać przekształceń za pomocą funkcji OPENXML() lub wbudowanych metod typu XML. Wykorzystując wyrażenia XPath i język zapytań XQuery. W artykule tym ograniczam się właśnie do omówienia sposobów, pobierania interesujących nas danych z dokumentów XML.


Przykład dokumentu XML

Jednymi z publicznie dostępnych dokumentów XML, na których zaprezentuję kilka przykładów zapytań, są publikowane przez NBP, aktualne kursy walut. Jest to typowe zastosowanie tego standardu, służące do przekazywania danych pomiędzy różnymi systemami. Pobierać je może każdy i niezależnie od platformy, przetwarzać zgodnie z własnymi potrzebami.

Fragment takiego pliku poniżej :

Odpytywanie_XML_w_SQL_01

Kilka słów na temat samej konstrukcji. Generalnie XML, daje dużą swobodę użytkownikowi w definiowaniu własnych dokumentów. Możemy określać dowolną strukturę za pomocą elementów oraz związanych z nimi atrybutów

<Element Atrybut=”wartość_atrybutu”> wartość_elementu </Element>

Każdy z nich może mieć przypisaną wartość, a ich typ, zakres czy charakter (obowiązkowy / opcjonalny) może być określony schematem.

Poprawny dokument XML musi posiadać korzeń. W naszym przykładzie jest to element nadrzędny o nazwie <tabela_kursow>. XML jest zawsze ściśle określony, stąd wrażliwy jest na małe / wielkie litery (case sensitive) oraz konieczność zamykania znaczników elementów :

 <nazwa_elementu> wartość </nazwa_elementu>

Poza tymi podstawowymi elementami konstrukcji, w typowym dokumencie XML określane są standardy kodowania, przestrzenie nazw (namespaces), czy powiązania do schematów, opisujących jego strukturę. W naszym przykładzie, mamy bardzo prosty dokument i w jego definicji te elementy nie są określone.


Przeszukiwanie pliku XML w SQL

Pierwszym przykładem, będzie odpytywanie pliku XML z poziomu T-SQL za pomocą funkcji OPENXML i prostych wyrażeń XPath. Wykorzystam do tego dokument XML, który możemy pobrać ze strony zasobów NBP – średnie kursy walut opublikowane 14 marca 2014.

Załóżmy, że chcemy przekształcić taki dokument na postać relacyjną – czyli zasilić naszą bazę, aktualnymi kursami walut.

Schemat tabeli, przechowującej kursy walut w postaci relacyjnej, będzie wyglądał tak :

USE TEMPDB
GO
 
CREATE TABLE [dbo].[KursyWalut](
	[Kod_Waluty] [char](3) NOT NULL,
	[Data] [date] NOT NULL,
	[Kurs_Sredni] [smallmoney] NOT NULL,
	[Przelicznik] [smallint] NOT NULL DEFAULT 1,
 
	 CONSTRAINT [PK_KursyWalut] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Kod_Waluty] ASC,
		[Data] ASC
	)
)

Oczywiście budując aplikację, należałoby zasilać bazę codziennie. Można to zrealizować na kilka sposobów, korzystając z paczek SSIS, własnych funkcji CLR lub pisząc proste skrypty w Visual Basic’u. W naszym przykładzie, zakładam, że mamy dostępny dokument XML na lokalnym serwerze na dysku D.

Załadowanie pliku XML do zmiennej w T-SQL

Pierwszym krokiem będzie wrzucenie pliku XML na serwer i załadowanie go do zmiennej z poziomu T-SQL. Wykorzystamy do tego celu funkcję OPENROWSET().

DECLARE @xmldata XML
 
SELECT @xmldata=BulkColumn
FROM 
OPENROWSET (BULK 'D:\DaneXML\NBP\a051z140314.xml',SINGLE_BLOB) as T1
 
SELECT @xmldata as Dokument

Odpytywanie_XML_w_SQL_02

Cały dokument, został załadowany do zmiennej typu XML. Możemy go wrzucić bezpośrednio do odpowiedniej kolumny w tabeli lub wyciągnąć z niego tylko istotne dla nas informacje.

Obiekty typu XML, wyświetlane są w Management Studio w postaci linku. Możemy podejrzeć taki dokument, po prostu klikając w taki link.
Odpytywanie_XML_w_SQL_03


Czytanie pliku XML za pomocą OPENXML()

Funkcja OPENXML jest dość wiekowa i dostępna była już w SQL Server 2000. Są z nią bezpośrednio związane dwie specjalne procedury składowane : sp_xml_preparedocument oraz sp_xml_removedocument.

OPENXML pozwala na proste szatkowanie dokumentu XML do postaci relacyjnej. Wyciąganie interesujących danych z XML i np. ładowanie ich do tabeli.

Algorytm pracy z tą funkcją obejmuje 3 kroki :

 1. Przygotowanie dokumentu – czyli załadowanie całego (!) do pamięci CACHE serwera. Służy do tego procedura sp_xml_preparedocument, do której przekazujemy jako parametr, dokument XML. Zwraca ona „uchwyt” do dokumentu – wskaźnik do pamięci CACHE pod którym jest on dostępny.
 2. Właściwe przeszukiwanie dokumentu za pomocą OPENXML, wykorzystując proste wyrażenia XPath do nawigacji po węzłach.
 3. Sprzątanie pamięci CACHE – zwalnianie zasobów za pomocą sp_xml_removedocument. Pamiętajmy o tym, żeby nie pozostawiać śmieci.

Z kolei funkcja OPENXML() przyjmuje 3 (opcjonalnie 4) parametry :

 • Pierwszym jest „uchwyt” (wskaźnik) do dokumentu w pamięci Cache Servera (zwracany przez sp_xml_preparedocument).
 • Drugim, ścieżka (XPath), wskazująca na punkt odniesienia jaki będzie stosowany w pobieraniu danych. Do tego miejsca w strukturze, będziemy mogli odnosić się w bloku WITH() tej funkcji.
 • Trzecim, flaga wskazująca na typ obiektów (elementy, atrybuty czy ich mix), których wartości chcemy zwrócić.
 • Czwartym, opcjonalnym jet definicja przestrzeni nazw

Dodatkowo, z funkcją OPENXML, powiązany jest blok WITH(), w którym możemy nawigować po elementach i atrybutach (z wykorzystaniem XPath), wyciągając z XMLa interesujące nas wartości.

Napiszmy więc skrypt, pobierający dane z pliku XML. Zgodnie z opisanym wcześniej algorytmem, przygotujemy dokument do obróbki, wyciągniemy interesujące nas informacje i wrzucimy je do tabeli dbo.KursyWalut. Na koniec zwolnimy zajęte przez nasz dokument zasoby w pamięci CACHE.

DECLARE @xmldata XML
 
-- 0. Załadowanie pliku do zmiennej
SELECT @xmldata=BulkColumn
FROM 
OPENROWSET (BULK 'D:\DaneXML\NBP\a051z140314.xml',SINGLE_BLOB) as T1
 
-- 1. Przygotowanie dokumentu
DECLARE @docHandle int
EXEC sp_xml_preparedocument @docHandle OUTPUT, @xmldata
 
-- 2. OPENXML - przyjmujemy za punkt odniesienia /tabela_kursow/pozycja
-- interesują nas wartości elementów (flaga = 2) i ładujemy do tabeli dbo.KursyWalut
 
INSERT INTO dbo.KursyWalut
SELECT 
	kod_waluty, Data_publikacji,
	cast ( Replace(kurs_sredni , ',','.') as smallmoney ) as Kurs, przelicznik
FROM
OPENXML(@docHandle, '/tabela_kursow/pozycja', 2)
WITH
(	
	data_publikacji varchar(10) '../data_publikacji',  -- poziom w górę
	kod_waluty	char(3) ,
	kurs_sredni	varchar(100) ,
	przelicznik int
)
 
-- 3. Sprzątanie pamięci 
EXEC sp_xml_removedocument @docHandle
GO
 
SELECT * from dbo.KursyWalut

Fragment zawartości tabeli dbo.KursyWalut, po załadowaniu danych z pliku XML :

Odpytywanie_XML_w_SQL_04

Nawigacja po węzłach za pomocą wyrażeń XPath, jest dość intuicyjna i podobna do określania ścieżki np. w systemie plików czy obiektach HTMLowych. Zresztą standard HTML wywodzi się z tej samej rodziny (SGML).


Przeszukiwanie XML za pomocą natywnych metod

Zaprezentowana funkcja OPENXML, jest bardzo uboga w porównaniu z pełną implementacją typu danych XML.

Typ XML, posiada pięć wbudowanych metod, które dają szerokie możliwości jego przeszukiwania i modyfikacji. Wszystkie bazują na języku zapytań XQuery i związanych z nim wyrażeniach FLWOR. Działanie pierwszych trzech, które stosuje się typowo do wyciągania informacji z dokumentów XML zaprezentuję na przykładach.

Typ danych XML posiada następujące, natywne metody :

 • value() – zwraca pojedynczą wartość, wynik zapytania XQuery w postaci skalarnego typu danych.
 • query() – zwraca fragment (wycinek) dokumentu XML.
 • nodes() – szatkuje dokument XML na wiele mniejszych, podrzędnych.
 • exists() – przeszukuje dokument XML pod kątem istnienia w nim określonych elementów. Zazwyczaj stosowana w budowaniu warunków, wyrażeń logicznych w WHERE.
 • modify() – służy do aktualizacji dokumentu XML.

Zapytanie do dokumentu XML, pokazane w poprzednim przykładzie za pomocą funkcji OPENXML(), możemy zrealizować wykorzystując znacznie szybsze (!), natywne metody value() oraz nodes(). Ich przewagę widać na pierwszy rzut oka. Są czytelniejsze i bardziej wygodne. Prawdziwą swoją moc, pokażą gdy zastosujesz dodatkowo, specjalne typy indeksów XML.

Alternatywne zapytanie do dokumentu XML, pobierające dane za pomocą metod wbudowanych w typ XML, będzie wyglądało tak :

DECLARE @xmldata XML
 
SELECT @xmldata=BulkColumn
FROM 
OPENROWSET (BULK 'D:\DaneXML\NBP\a051z140314.xml',SINGLE_BLOB) as T1
 
 
-- Zastosoowanie XQuery
-- meotda nodes() dzieli 
 
SELECT 
	Tabliczka.element.value('kod_waluty[1]','char(3)') as kod_waluty,
	Tabliczka.element.value('../data_publikacji[1]','varchar(10)') as data_publikacji,
	Cast( Replace(Tabliczka.element.value('kurs_sredni[1]','varchar(10)'),',','.') as smallmoney) as kurs_sredni,
	Tabliczka.element.value('przelicznik[1]','int') as przelicznik
   -- , Tabliczka.element.value('.././@typ[1]','varchar(10)') as Typ
 
FROM 
	@xmldata.nodes ('/tabela_kursow/pozycja') as Tabliczka(element)
 
-- metoda query() zwraca fragment dokumentu XML
SELECT @xmldata.query('/tabela_kursow/pozycja[kod_waluty="USD"]/kurs_sredni') as Query
 
-- metoda value() – wartość skalarną
 SELECT @xmldata.value('(/tabela_kursow/pozycja[kod_waluty="USD"]/kurs_sredni)[1]',
                               'varchar(10)') as Value

Odpytywanie_XML_w_SQL_05

Działanie metody nodes() jest podobne do funkcji tabelarycznych, dlatego możemy ją stosować we FROM. Poszatkowała nam ona dokument XML, na zbiór mniejszych elementów. Żeby lepiej sobie to wyobrazić, każdy z nich mógłby wyglądać mniej więcej tak :

  <nazwa_waluty>dolar amerykański</nazwa_waluty>
  <przelicznik>1</przelicznik>
  <kod_waluty>USD</kod_waluty>
  <kurs_sredni>3,0481</kurs_sredni>

Upraszcza to sposób przeszukiwania i odwoływania do fragmentów dokumentu XML.

Co bardzo ważne – tablica elementów (Tabliczka) powstałych na wskutek działania nodes(), nie stanowi osobnych dokumentów. Każdy z nich jest przetwarzany w kontekście dokumentu głównego. Lepszą interpretacją działania nodes() jest utworzenie wektora węzłów (wskaźników) wewnątrz dokumentu głównego.

W ramach węzłów stworzonych przez tą funkcję, możemy sięgać do dowolnych elementów np. wyżej w hierarchii – wartości data_publikacji czy atrybutu typ (jest on zakomentowany w tym przykładzie).

Dwie kolejne kwerendy to proste przykłady zastosowania metod query() oraz value() do przeszukiwania elementów o określonej wartości.


Przeszukiwanie dokumentów XML z określoną przestrzenią nazw

Większość plików XML ma określoną przestrzeń nazw. Obydwie zaprezentowane w tym artykule metody pobierania danych z dokumentów XML, obsługują oczywiście przestrzenie nazw.

Korzystając z natywnych metod, możemy je definiować na różne sposoby. Każde z poniższych zapytań, zwróci poprawny rezultat :

USE AdventureWorks2008
GO
 
-- sposób 1
SELECT 
 hj.Resume.value(
 'declare namespace MyNS="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/Resume"; 
 (/MyNS:Resume/MyNS:Name/MyNS:Name.First)[1]' ,'nvarchar(100)') as FirstName,
 hj.Resume.value(
 'declare namespace MyNS="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/Resume"; 
 (/MyNS:Resume/MyNS:Name/MyNS:Name.Last)[1]' ,'nvarchar(100)') as LastName
FROM [HumanResources].[JobCandidate] hj;
 
-- sposób 2
WITH XMLNAMESPACES (N'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/Resume' as MyNS)
SELECT
 hj.Resume.value(
 '(/MyNS:Resume/MyNS:Name/MyNS:Name.First)[1]' ,'nvarchar(100)') as FirstName,
 hj.Resume.value(
 '(/MyNS:Resume/MyNS:Name/MyNS:Name.Last)[1]' ,'nvarchar(100)') as LastName
FROM [HumanResources].[JobCandidate] hj;
 
-- sposób 3
WITH XMLNAMESPACES (DEFAULT N'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/Resume' )
SELECT hj.Resume.value(
 '(/Resume/Name/Name.First)[1]' ,'nvarchar(100)') as FirstName,
 hj.Resume.value(
 '(/Resume/Name/Name.Last)[1]' ,'nvarchar(100)') as LastName
FROM [HumanResources].[JobCandidate] hj

Odpytywanie_XML_w_SQL_07

Z kolei definiowanie przestrzeni nazw w przykładzie wykorzystującym funkcję OPENXML, sprowadza się do przekazania tej informacji w momencie przygotowania dokumentu, czyli wywołania procedury sp_xml_preparedocument. Przyjmuje ona opcjonalnie dodatkowy parametr.

Ponieważ funkcja OPENXML(), jest ściśle skojarzona z procedurami składowanymi, zastosowanie jej w celu osiągnięcia podobnego rezultatu (czytania wielu obiektów XML), wymaga działania na kursorach.

Widać więc, że nie jest to wygodna ani efektywna metoda, przeszukiwania dokumentów XML składowanych w tabeli. Być może wydawać się prostsza lub dla niektórych, (historycznie) bardziej bliska. Polecam jednak metody natywne, bo są bardziej uniwersalne i z pewnością szybsze.

Przetworzenie pierwszego dokumentu XML z określoną przestrzenią nazw za pomocą OPENXML, może wyglądać tak :

DECLARE @idoc int, @rootxmlns varchar(100)
DECLARE @doc xml 
 
SELECT TOP 1 @doc=Resume
FROM [HumanResources].[JobCandidate] hj
 
SET @rootxmlns = '<root xmlns:MyNS="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/Resume" />'
EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT, @doc, @rootxmlns
 
SELECT  *
FROM    OPENXML (@idoc, '/MyNS:Resume/MyNS:Name ',1)
WITH
(	
	FirstName nvarchar(100) './MyNS:Name.First',
	LastName nvarchar(100) './MyNS:Name.Last'
)
 
EXEC sp_xml_removedocument @idoc
GO

Odpytywanie_XML_w_SQL_08


Podsumowanie

Na temat języka zapytań XQuery oraz samego XML’a można napisać wiele artykułów. Z założenia, rozdział ten miał być zwięzłym wprowadzeniem i prezentować gotowe rozwiązania kwerend do dokumentów XML. Dlatego ograniczyłem się tylko do kilku podstawowych przykładów z wykorzystaniem funkcji OPENXML oraz metod typu danych XML – nodes(), value() oraz query(). Jeśli szukasz szerszej wiedzy na ten temat XML – zapraszam na moje kursy.

Funkcje tabelaryczne w SQL

Funkcje tabelaryczne, jak sama nazwa wskazuje, w wyniku działania zwracają tabelę. Różnią się od skalarnych tym, że skoro zwracają pełnoprawny zbiór, to można je używać bezpośrednio we FROM. Krótko mówiąc, możemy traktować je w zapytaniach jak zwykłe tabele.

W artykule tym przedstawię konstrukcje i możliwości funkcji tabelarycznych dostępnych w SQL Server. Sposób ich tworzenia oraz typowe zastosowania. Opiszę tu także, związane szczególnie z nimi, specjalne typy złączeń – CROSS APPLY / OUTER APPLY.


Funkcje tabelaryczne proste (inline)

W SQL Server mamy dostępne dwie grupy funkcji tabelarycznych. Pierwszy z nich – funkcje proste, zwracają wynik pojedynczego zapytania. Są nazywane również widokami sparametryzowanymi. Jest to chyba najlepsza analogia aby zapamiętać ich przeznaczenie. Działają w bardzo podobny sposób jak zwykłe widoki. Ich przewagą jest możliwość stosowania parametrów przekazywanych do ich wnętrza.

W definicji tego typu funkcji, możemy umieścić tylko jedno zapytanie. Nie mamy możliwości stosowania w nich żadnej wyrafinowanej logiki, procedur czy zmiennych – do tego służą funkcje złożone (multi-statement). Z tego powodu konstrukcja jest mocno uproszczona, nie zawiera bloku BEGIN … END. Całość zawarta jest w poleceniu RETURN().

Utwórzmy funkcję, która będzie zwracała numery, daty i wartości zamówień danego Klienta.

CREATE FUNCTION [dbo].[CustOrders] 
(	
 -- początek definicji identyczny jak dla funkcji skalarnych
 -- mamy możliwość określenia od 0 – 1024 parametrów
 @CustomerID nchar(5)
)
RETURNS TABLE   -- funkcja zwracać będzie tabelę
AS
RETURN 
(
  SELECT o.CustomerID, o.OrderID, o.OrderDate,
     CAST( SUM( UnitPrice * Quantity * (1-Discount)) as smallmoney) as OrderValue
  FROM dbo.Orders o inner join dbo.[Order Details] od on o.OrderID = od.OrderId
  WHERE o.CustomerID = @CustomerID
  GROUP BY o.CustomerID, o.OrderID, OrderDate, ShipCity
 
)
GO

Taka funkcja, może posłużyć np. w aplikacji web do pobierania aktualnych informacji o zleceniach w profilu Klienta. Sposób jej wywołania jest bardzo prosty. Podobnie jak w przypadku innych funkcji (np. skalarnych) wywołujemy je po dwuczłonowej nazwie.

SELECT *
FROM dbo.CustOrders('BOLID') AS TabZam
ORDER BY OrderValue

Funkcje_tabelaryczne_SQL_01

Jak widać funkcja tabelaryczna, zwraca zbiór. Możemy z nią wykonywać złączenia identycznie jak z każdym innym zbiorem (tabelą). Pobierzmy, więc dodatkowe informacje o Kliencie :

SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.City, c.Country, TabZam.*
FROM dbo.Customers C INNER JOIN dbo.CustOrders('BOLID') AS TabZam
	ON c.CustomerID = TabZam.CustomerID
ORDER BY OrderValue

Funkcje_tabelaryczne_SQL_02


CROSS APPLY i OUTER APPLY

Omawiając funkcje tabelaryczne, trzeba koniecznie wspomnieć o specjalnych typach złączeń. Poza standardowymi INNER, OUTER JOIN, mamy do dyspozycji dwa dodatkowe bazujące na operatorze APPLY. Dedykowane są dla wyrażeń tabelarycznych, czyli w szczególności funkcji. Są one bardzo przydatne i dość proste w użyciu.

Ich zastosowanie najlepiej od razu pokazać na przykładzie. W poprzednim zadaniu, połączyliśmy tabelę z funkcją, do której jawnie przekazaliśmy parametr CustomerID = ‘BOLID’.

W ten sposób, zostały zwrócone wszystkie zamówienia dla konkretnego Klienta, plus informacje o nim z tabeli dbo.Customers.

W sytuacji, gdy chcemy wielokrotnie uruchomić funkcję, czyli na przykład wywołać ją dla wszystkich Klientów z Hiszpanii, możemy wykorzystać do tego złączenia typu CROSS lub OUTER APPLY.

CROSS APPLY – używamy zazwyczaj do połączenia zbioru (np. tabeli) z dowolną funkcją tabelaryczną. Operator APPLY, pozwala przekazać jako parametr wejściowy, np. do funkcji tabelarycznej, wartość ze zbioru z lewej strony tego złączenia. Brzmi skomplikowanie? Jeden obraz (przykład) wart jest więcej niż 1000 słów.

Załóżmy, że chcemy wyświetlić detale zamówień i Klientów, podobnie jak w poprzednim przykładzie, ale dla wszystkich, pochodzących z Hiszpanii.

Jest ich pięciu :

SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.Country 
FROM dbo.Customers c
WHERE Country = 'Spain'
ORDER BY c.CustomerID

Funkcje_tabelaryczne_SQL_03

Stosując operator łączenia wyrażeń tablicowych APPLY, możemy wykonać to zadanie, za pomocą jednej kwerendy. Kolejno dla każdego rekordu, ze zbioru stojącego po lewej stronie operatora, zostanie wywołana nasza funkcja.

SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.Country , TabZam.*
FROM dbo.Customers c 
           CROSS APPLY                  dbo.CustOrders(c.CustomerID) TabZam
WHERE Country = 'Spain'
ORDER BY c.CustomerID, OrderValue

Kolejno dla każdego pojedynczego wiersza z tabeli dbo.Customers, wykonywane jest złączenie typu CROSS JOIN. Stąd informacja o danym Kliencie jest połączona z każdy rekordem, zwracanym w danym wywołaniu przez naszą funkcję.

Funkcje_tabelaryczne_SQL_04

Zauważ że w wynikach brakuje Klienta o CustomerID = ‘FISSA’. CROSS APPLY – działa analogicznie do połączenia wewnętrznego INNER JOIN. Klient, nie złożył żadnych zamówień, funkcja dbo.CustOrders() nie zwróciła żadnego rekordu i dlatego identycznie jak w INNER JOIN, rekord został usunięty ze zbioru wynikowego.

Żeby otrzymać w wyniku również rekordy „niedopasowane” z tabeli po lewej stronie, trzeba użyć OUTER APPLY.

Działa analogicznie jak CROSS APPLY z tą różnicą, że jest odpowiednikiem połączenia zewnętrznego. Zatem podobnie jak w LEFT OUTER JOIN, na koniec przetwarzania, do zbioru wynikowego, dorzucone będą jeszcze wszystkie rekordy z tabeli po lewej stronie operatora.

Kwerenda uwzględniająca wszystkich Klientów, wyglądać będzie tak :

SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.Country , TabZam.*
FROM dbo.Customers c OUTER APPLY dbo.CustOrders(c.CustomerID) TabZam
WHERE Country = 'Spain'
ORDER BY c.CustomerID, OrderValue

Funkcje_tabelaryczne_SQL_05

Jak widać sposób użycia i działanie złączeń bazujących na operatorze APPLY, jest proste i intuicyjne. Warto przy okazji dopowiedzieć, że za jego pomocą, możemy łączyć nie tylko funkcje ale też inne wyrażenia tablicowe – np. podzapytania.

Poprzednią kwerendę wykorzystującą funkcję tabelaryczną, można zapisać alternatywnie w ten sposób :

SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.Country , TabZam.*
FROM dbo.Customers c OUTER APPLY ( 
 -- zamiast funkcji, wyrażenie tabelaryczne
  SELECT o.CustomerID, o.OrderID, o.OrderDate,
 CAST( SUM( UnitPrice * Quantity * (1-Discount)) as smallmoney) as OrderValue
  FROM dbo.Orders o inner join dbo.[Order Details] od on o.OrderID = od.OrderId
  WHERE o.CustomerID = c.CustomerID
  GROUP BY o.CustomerID, o.OrderID, OrderDate, ShipCity ) TabZam
 
WHERE Country = 'Spain'
ORDER BY c.CustomerID, OrderValue

Funkcje tabelaryczne złożone (multi-statement)

W sytuacjach, gdy potrzebujemy większej złożoności programistycznej, możemy wykorzystać funkcje typu Multi-Statement. Konstrukcja takiej funkcji jest odrobinę bardziej rozbudowana.

Poza parametrami, które definiujemy identycznie jak w pozostałych typach, obowiązkowa jest definicja zbioru wynikowego. Po słowie kluczowym RETURNS, nadajemy zwracanej tabeli nazwę, oraz określamy kolejno wszystkie jej atrybuty (kolumny). Podobnie jak w przypadku tworzenia zwykłej tabeli, kolumny muszą być opisane konkretnymi typami danych. Możemy przypisać im tutaj wartości domyślne, IDENTITY, czy klucz podstawowy.

W ramach przetwarzania takiej funkcji, musimy do tej wynikowej tabeli wrzucać jawnie (INSERT INTO) elementy.

Napiszmy praktyczny przykład takiej funkcji, która będzie dzieliła nam string na części (słowa). Kluczem podziału będzie separator, dowolnie określany przez użytkownika jako parametr.

Funkcja rozbijająca złączony tekst na kawałki, ma praktyczne zastosowanie. Przydaje się, gdy musimy poszatkować kolekcję przekazywanych argumentów lub dokonać podziału na etapie normalizacji.

Funkcję możemy zapisać przynajmniej na dwa sposoby. Na początek przykład obrazujący funkcje typu Multi-Statement czyli z logiką proceduralną.

CREATE FUNCTION [dbo].[SplitString]
(
	@InputStr varchar(8000), 
	@Delimiter char(1) = ','
)
-- teraz definicja zbioru wynikowego
RETURNS @temptable TABLE 
(
	SingleStr varchar(8000)
) 
AS
BEGIN
 
	DECLARE @index int 
	DECLARE @tempStr varchar(8000) 
 
 
	SET @index = 1 
	IF LEN( @InputStr )<1 OR @InputStr IS NULL RETURN 
 
	WHILE @index != 0 
	BEGIN 
		SET @index = CHARINDEX(@Delimiter,@InputStr) 
 
		IF @index!=0 
			SET @tempStr = left(@InputStr,@index - 1) 
		ELSE 
			SET @tempStr = @InputStr 
 
		IF(LEN(@tempStr)>0) -- tu piszemy do tabeli wynikowej
			INSERT INTO @temptable(SingleStr) VALUES(@tempStr) 
 
		SET @InputStr = right(@InputStr,LEN(@InputStr) - @index) 
		IF LEN(@InputStr) = 0 BREAK 
	END
RETURN
END

Z ciekawszych elementów tej konstrukcji jest jawne wrzucanie elementów do tabeli wynikowej (za pomocą INSERT INTO). W wyniku znajdą się tylko takie elementy, które zostaną w ten sposób dodane. Ostatecznie, słowem kluczowym RETURN, przerywamy działanie tej funkcji.

Sposób użycia – identyczny jak w przypadku prostych funkcji tabelarycznych. Na początek przykłady z dwoma różnymi separatorami (domyślny to przecinek) :

-- separator w postaci spacji
SELECT * FROM dbo.SplitString ('Ala ma kota',' ')
 
-- z separatorem domyślnym (przecinkiem)
SELECT * from dbo.SplitString ('12345,65489,23546',DEFAULT)

Funkcje_tabelaryczne_SQL_06

Teraz przykład użycia tej funkcji z operatorem APPLY. Potrzebnych będzie trochę danych testowych. Wygenerujemy tabelę tymczasową, która dla każdego Klienta będzie zawierała zagregowaną kolumnę z ostatnimi pięcioma zleceniami.

USE Northwind
GO
 
WITH Ord as 
(
	SELECT CustomerId, OrderId, 
        ROW_NUMBER() OVER(Partition BY CustomerId order by OrderId DESC) AS RN
	FROM dbo.Orders
)
SELECT o1.CustomerID, 
	STUFF((
 
		SELECT ',' + Cast(o2.OrderID as varchar )
		FROM Ord o2 
		WHERE o2.CustomerID = o1.CustomerID and o2.RN<=5
		FOR XML PATH('')
 
	),1,1,'') as Last5OrderNo into #tempdata
FROM Ord o1
WHERE o1.RN <= 5
GROUP BY o1.CustomerID
 
SELECT * from #tempData
 
SELECT * from #tempData t CROSS APPLY dbo.[SplitString] (Last5OrderNo ,',')

Funkcje_tabelaryczne_SQL_07

Tabelaryczną funkcję dzielenia stringów na kawałki, można zapisać inaczej, z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych CTE. Jednak to rozwiązanie, pomimo że znacznie zgrabniejsze, okazuje się mniej efektywne.

Zresztą możesz samemu porównać :

CREATE FUNCTION [dbo].[SplitStringCTE]
(
	@InputStr varchar(8000), 
	@Delimiter char(1) = ','
)
 
RETURNS TABLE 
AS
RETURN(
 
	WITH SplitString AS (
 
	SELECT
	 CASE WHEN CHARINDEX(@Delimiter, @InputStr)=0 THEN @InputStr
	  ELSE LEFT(@InputStr, CHARINDEX(@Delimiter, @InputStr)-1) END SPLITED,
	 CASE WHEN CHARINDEX(@Delimiter, @InputStr)=0 THEN NULL
	  ELSE RIGHT(@InputStr, LEN(@InputStr)-CHARINDEX(@Delimiter, @InputStr)) END TODO
 
	UNION ALL
 
	SELECT
	 CASE WHEN CHARINDEX(@Delimiter, TODO)=0 THEN TODO
	  ELSE LEFT(TODO, CHARINDEX(@Delimiter, TODO)-1) END SPLITED,
	 CASE WHEN CHARINDEX(@Delimiter, TODO)=0 THEN NULL
	  ELSE RIGHT(TODO, LEN(TODO)-CHARINDEX(@Delimiter, TODO)) END TODO
	FROM SplitString WHERE TODO IS NOT NULL
 
	)
	SELECT SPLITED FROM SplitString
 
)

Podsumowanie

Funkcje tabelaryczne oraz połączenia z operatorem APPLY, są dość często wykorzystywane w praktyce. W dyskusjach na temat wydajności, podobnie jak w przypadku podzapytań skorelowanych, pojawiają się skrajne stanowiska, że zawsze są kosztowne i powinno się ich unikać. Takie podejście mocno zniechęca do testowania alternatywnych rozwiązań, które nieraz okazują się całkiem efektywne.

Skalarne funkcje użytkownika

Funkcje skalarne, zwracają zawsze pojedynczą wartość określonego typu. Z tego względu, można je stosować w różnych miejscach np.:

 • w SELECT tworząc wyrażenia, czy pojedyncze kolumny wynikowe.
 • budując warunki filtracji w WHERE, HAVING lub złączeń we FROM.
 • w definicjach tabel – określając wartości domyślne kolumn lub ograniczeniach sprawdzających (CHECK CONSTRAINT)
 • w innych obiektach programistycznych.

W artykule tym przedstawiam sposób tworzenia i zastosowanie skalarnych funkcji użytkownika w pisaniu zapytań SQL.


Stosowanie skalarnych funkcji użytkownika

Najlepiej wyjaśnić sens funkcji na praktycznym przykładzie.

Stwórzmy funkcję, która będzie zwracała liczbę dni roboczych pomiędzy dwoma datami.

W pracy zawodowej szczególnie raportując np. efektywność procesów musiałem po takie informacje sięgać.

Na początek wersja okrojona, aby nie komplikować zbytnio tematu i skupić się na czystej konstrukcji oraz sposobie użycia. W naszym uproszczeniu, zakładam że liczba dni roboczych pomiędzy datami, to różnica w dniach pomiędzy datą START i END, minus liczba sobót i niedziel występujących w tym przedziale czasu.

Za pomocą T-SQL możemy zapisać ten wzór w następujący sposób (dla przykładu liczba dni roboczych w marcu 2014):

SELECT	(DATEDIFF(dd, '2014-03-01', '2014-03-31') + 1)
	-(DATEDIFF(wk, '2014-03-01', '2014-03-31') * 2)
  	-(CASE WHEN DATENAME(dw, '2014-03-01') = DATENAME(dw,6) THEN 1 ELSE 0 END)
	-(CASE WHEN DATENAME(dw, '2014-03-31') = DATENAME(dw,5) THEN 1 ELSE 0 END)
    as WorkingDays
WorkingDays
-----------
21

(1 row(s) affected)

Jak widać, wzór ten nie uwzględnia żadnych innych dni wolnych (świąt) poza sobotami i niedzielami. W pełni funkcjonalną wersję, uwzględniającą dodatkowe dni wolne oraz szczegółowe wyjaśnienie powyższego wzoru znajdziesz tutaj.

Skoro już wiemy jak obliczyć liczbę dni roboczych, zastosujmy tą wiedzę w praktyce.
Napiszmy kwerendę, która zwróci z bazy Northwind informacje o zleceniach, które były realizowane dłużej niż 20 dni roboczych. Pokażemy informacje o tych zleceniach oraz o czasie ich realizacji dniach roboczych.

USE Northwind 
GO
 
SELECT OrderId, OrderDate, ShippedDate, (DATEDIFF(dd, OrderDate, ShippedDate) + 1)
	-(DATEDIFF(wk, OrderDate, ShippedDate) * 2)
  	-(CASE WHEN DATENAME(dw, OrderDate) = DATENAME(dw,6) THEN 1 ELSE 0 END)
	-(CASE WHEN DATENAME(dw, ShippedDate) = DATENAME(dw,5) THEN 1 ELSE 0 END) as WorkingDays
FROM dbo.Orders
WHERE  (DATEDIFF(dd, OrderDate, ShippedDate) + 1)
	-(DATEDIFF(wk, OrderDate, ShippedDate) * 2)
  	-(CASE WHEN DATENAME(dw, OrderDate) = DATENAME(dw,6) THEN 1 ELSE 0 END)
	-(CASE WHEN DATENAME(dw, ShippedDate) = DATENAME(dw,5) THEN 1 ELSE 0 END) > 20
ORDER BY WorkingDays DESC
OrderId   OrderDate ShippedDate WorkingDays
----------- ---------- ----------- -----------
10660    1997-09-08 1997-10-15 28
10777    1997-12-15 1998-01-21 28
10924    1998-03-04 1998-04-08 26
…
10788    1997-12-22 1998-01-19 21
10840    1998-01-19 1998-02-16 21
10978    1998-03-26 1998-04-23 21

(35 row(s) affected)

Przyznasz, że samo zapytanie jest długaśne i mało czytelne. Biorąc pod uwagę fakt, że informacja o liczbie dni roboczych pomiędzy datami, może się przydać wielokrotnie, warto utworzyć z tego wzoru funkcję użytkownika. Zresztą tylko w tym przykładzie, powtarzam obliczenia według tego długaśnego wzoru dwukrotnie – w WHERE oraz w SELECT.


Tworzenie i modyfikacja funkcji skalarnych

Funkcje tworzymy, modyfikujemy lub usuwamy za pomocą klasycznych konstrukcji komend DDL (Data Definition Language). Służą do tego polecenia CREATE, ALTER lub DROP FUNCTION.

Tworząc nową funkcję, można skorzystać z szablonu, dostępnego w Management Studio (prawy strzał na podkatalogu z funkcjami skalarnymi > New Scalar-Valued Function).

Funkcje_Skalarne_SQL_UDF_01

W jej definicji, po nazwie, mamy możliwość określenia parametrów wejściowych. Są opcjonalne i można ich zdefiniować całkiem sporo – max. 1024. Następnie po słowie kluczowym RETURNS, koniecznie musi znaleźć się deklaracja typu, zwracanej wartości np. całkowitej (RETURNS int).

Właściwe ciało funkcji, umieszczamy w bloku BEGIN …. END. Słowem kluczowy RETURN wywołujemy jej zakończenie – jawne zwrócenie podanej za nim wartości.

Definicję naszej nowej funkcji możemy zapisać w ten sposób :

 CREATE FUNCTION dbo.LiczbaDniRoboczych 
 (  
    -- Funkcja nie uwzględnia świąt, innych dni wolnych poza sobotą i niedzielą
    -- określenie parametrów wejściowych – są opcjonalne
    -- u nas konieczne są dwa, określające zakres dat
   @StartDate datetime,
   @EndDate datetime
 )
 -- określenie typu zwracanej wartości (to obowiązkowo)
 RETURNS int 
 AS 
 -- ciało funkcji 
 BEGIN
 
	RETURN (DATEDIFF(dd, @StartDate, @EndDate) + 1)
	    -(DATEDIFF(wk, @StartDate, @EndDate) * 2)
  	    -(CASE WHEN DATENAME(dw, @StartDate) = DATENAME(dw,6) THEN 1 ELSE 0 END)
  	    -(CASE WHEN DATENAME(dw, @EndDate) = DATENAME(dw,5) THEN 1 ELSE 0 END)
 
 END;

Nasza funkcja zawiera dwa parametry – początek i koniec zakresu dat. W wyniku jej działania, zwracana jest wartość liczbowa całkowita – typ integer.


Wywoływanie funkcji skalarnych

Korzystanie ze skalarnych funkcji użytkownika jest bardzo proste, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim wywołujemy je zawsze za pomocą nazwy przynajmniej dwuczłonowej, zawierającej schemat (u nas jest to dbo) w którym została utworzona.

Dzięki zastosowaniu funkcji, nasza długaśna kwerenda zostanie zgrabnie odchudzona do takiej postaci :

SELECT OrderId, OrderDate, ShippedDate, 
	dbo.LiczbaDniRoboczych(OrderDate, ShippedDate) as WorkingDaysFROM dbo.Orders
WHERE dbo.LiczbaDniRoboczych(OrderDate, ShippedDate) > 20ORDER BY WorkingDays DESC

Zauważ, że funkcja ta jest deterministyczna i z uwagi na swoją prostotę (nie sięga do żadnych innych zbiorów), jej wydajność przetwarzania będzie identyczna jak w przypadku umieszczenia całej logiki w zapytaniu. Nie ponosimy, więc żadnych dodatkowych kosztów a znacznie łatwiej zarządzać takim kodem.


Wartości domyślne

Funkcje skalarne mogą mieć określone wartości domyślne dla parametrów wejściowych. Używa się ich inaczej niż w przypadku procedur składowanych. Wywołując taką funkcję musimy jawnie deklarować chęć użycia wartości domyślnej za pomocą słowa DEFAULT.

W kolejnym przykładzie, utworzymy funkcję, której zadaniem będzie konwersja liczby dziesiętnej na postać liczbową o innej podstawie.

Domyślnie będzie konwertowała zadaną liczbę na postać binarną (podstawa 2). Można też będzie podać jawnie inną podstawę (parametr @Podstawa) w zakresie 2-10.

CREATE FUNCTION dbo.KonwersjaDziesietnej
(
	@LiczbaDoKonwersji bigint,
	@Podstawa int = 2 -- domyślnie na binarną
)
RETURNS varchar(1000)
AS
BEGIN
	-- funkcja działa poprawnie tylko dla podstawy <2-10>
	IF NOT (@Podstawa between 2 and 10) RETURN -1
 
	DECLARE @Wynik varchar(1000) = ''
 
	WHILE @LiczbaDoKonwersji > 0 BEGIN
 
		SET @Wynik = @Wynik + CAST((@LiczbaDoKonwersji % @Podstawa) AS varchar)
		SET @LiczbaDoKonwersji = @LiczbaDoKonwersji / @Podstawa
 
	END
 
	RETURN REVERSE(@Wynik)
 
END
 
 
-- domyślnie czyli z DEFAULT konwersja liczby dziesiętnej na binarną
SELECT dbo.KonwersjaDziesietnej (54,DEFAULT) as Bitowo

Funkcje_Skalarne_SQL_UDF_02
Zwróć uwagę, że tym razem pokazałem ciut większą złożoność programistyczną, którą możemy się posługiwać w definicjach funkcji. Poprzednio całość była zawarta w jednym poleceniu zwracającym wartość – RETURN(). W tym przykładzie wykonuję szereg “skomplikowanych” obliczeń :) dla zwracanej przez tą funkcję wartości.

Zaprezentowane powyżej funkcje, wykonywały stosunkowo proste przekształcenia, nie sięgając właściwie do żadnych zbiorów (tabel). Oczywiście możemy wykonywać za ich pomocą znacznie bardziej złożone operacje.


Porównanie wydajności funkcji użytkownika z innymi metodami

Napiszemy teraz funkcję, która dla danego Klienta będzie zwracała wartość średnią jego zleceń. Porównamy wydajność jej działania z zapytaniem skorelowanym oraz zwykłym łączeniem tabel.

Chcemy wyświetlić zlecenia naszych Klientów, których wartość jest większa niż średnia liczona dla każdego z nich osobno.

Zadanie takie realizować może na kilka sposobów, np. za pomocą podzapytania skorelowanego :

-- Query 1 – z podzapytaniem skorelowanym
SELECT o1.CustomerID, o1.OrderID , SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) as OrdValue
FROM dbo.Orders o1 INNER JOIN dbo.[Order Details] od1 on o1.OrderID = od1.OrderID
GROUP BY o1.CustomerID, o1.OrderID
HAVING SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) > 
(
	SELECT AVG( OrdValue ) -- obliczenie średniej
	FROM 
	(
	  SELECT o2.CustomerID, o2.OrderID, SUM(od2.UnitPrice * od2.Quantity) as OrdValue
	  FROM dbo.Orders o2 INNER JOIN dbo.[Order Details] od2 on o2.OrderID = od2.OrderID
	  WHERE o2.CustomerID = o1.CustomerID -- dla zleceń danego Klienta
	  GROUP BY o2.CustomerID, o2.OrderID
	) a 
)

Jednym z kluczowych problemów tego zadania, jest obliczanie średniej wartości zleceń, dla każdego z Klientów osobno. Napiszmy więc funkcję obliczającą taką wartość, która będzie przyjmowała jako parametr identyfikator Klienta.

CREATE FUNCTION dbo.CustomerAvgOrderValue
(
	@CustomerID nchar(5)
)
RETURNS decimal(10,2)
BEGIN	
   RETURN ( 
	SELECT AVG( OrdValue ) -- obliczenie średniej
	FROM 
	(
	  SELECT SUM(od2.UnitPrice * od2.Quantity) as OrdValue
	  FROM dbo.Orders o2 INNER JOIN dbo.[Order Details] od2 
                       ON o2.OrderID = od2.OrderID
	  WHERE o2.CustomerID = @CustomerID -- dla zleceń danego Klienta
	  GROUP BY o2.OrderID
	) a 
    )
END

Teraz możemy przepisać pierwszą kwerendę, na taką, która korzysta z nowo utworzonej funkcji. Będzie z pewnością bardziej czytelna, ale sprawdźmy co stanie się z wydajnością.

-- Query 2 – z użyciem funkcji skalarnej 
 
SELECT o1.CustomerID, o1.OrderID , SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) as OrdValue 
FROM dbo.Orders o1 INNER JOIN dbo.[Order Details] od1 ON o1.OrderID = od1.OrderID
GROUP BY o1.CustomerID, o1.OrderID
HAVING SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) > dbo.CustomerAvgOrderValue(o1.CustomerID)
go

Na pierwszy rzut oka, analizując plany wykonania i statystykę odczytów, włączone za pomocą polecenia

SET STATISTICS IO ON

wydaje się że poprawiliśmy dzięki niej wydajność (i to znacznie) :

Funkcje_Skalarne_SQL_UDF_03
Funkcje_Skalarne_SQL_UDF_04

Jeśli przyjrzymy się czasowi wykonania kwerendy i analizie statystyk IO za pomocą np. Profilera lub Extended Events, wynik okaże się znacznie gorszy. Co więcej widać że zdarzają się sytuację w których nie można polegać na prezentowanym planie wykonania zapytania i tylko dogłębna analiza wydajności doprowadzi nas do prawdy o tym co jest grane. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym pomiarów wydajności zapytań.

CREATE EVENT SESSION queryperf ON SERVER 
ADD EVENT sqlserver.sql_statement_completed 
ADD TARGET package0.event_file(SET filename=N'D:\PerfTest\PerfTest.xel',
	max_file_size=(2),max_rollover_files=(100)) 
WITH ( MAX_MEMORY=4096 KB,EVENT_RETENTION_MODE=ALLOW_MULTIPLE_EVENT_LOSS, 
       MAX_DISPATCH_LATENCY=120 SECONDS,MAX_EVENT_SIZE=0 KB, 
       MEMORY_PARTITION_MODE=NONE,TRACK_CAUSALITY=OFF,STARTUP_STATE=ON); 
 
ALTER EVENT SESSION [queryperf] ON SERVER STATE = START; 
 
DBCC FREEPROCCACHE; 
DBCC DROPCLEANBUFFERS; 
CHECKPOINT
 
SELECT /* Query1 */ o1.CustomerID, o1.OrderID , SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) as OrdValue
FROM dbo.Orders o1 INNER JOIN dbo.[Order Details] od1 on o1.OrderID = od1.OrderID
GROUP BY o1.CustomerID, o1.OrderID
HAVING SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) > 
(
	SELECT AVG( OrdValue ) -- obliczenie średniej
	FROM 
	(
	  SELECT o2.CustomerID, o2.OrderID, SUM(od2.UnitPrice * od2.Quantity) as OrdValue
	  FROM dbo.Orders o2 INNER JOIN dbo.[Order Details] od2 on o2.OrderID = od2.OrderID
	  WHERE o2.CustomerID = o1.CustomerID -- dla zleceń danego Klienta
	  GROUP BY o2.CustomerID, o2.OrderID
	) a 
)
 
DBCC FREEPROCCACHE; 
DBCC DROPCLEANBUFFERS; 
CHECKPOINT
 
SELECT /* Query2 */ o1.CustomerID, o1.OrderID , SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) as OrdValue
FROM dbo.Orders o1 INNER JOIN dbo.[Order Details] od1 ON o1.OrderID = od1.OrderID
GROUP BY o1.CustomerID, o1.OrderID
HAVING SUM(od1.UnitPrice * od1.Quantity) > dbo.CustomerAvgOrderValue(o1.CustomerID)
 
DROP EVENT SESSION queryperf ON SERVER; 
 
SELECT * 
FROM  ( 
    SELECT duration=e.event_data_XML.value('(//data[@name="duration"]/value)[1]','int') 
    ,    cpu_time=e.event_data_XML.value('(//data[@name="cpu_time"]/value)[1]','int') 
    ,    physical_reads=e.event_data_XML.value('(//data[@name="physical_reads"]/value)[1]','int') 
    ,    logical_reads=e.event_data_XML.value('(//data[@name="logical_reads"]/value)[1]','int') 
    ,    writes=e.event_data_XML.value('(//data[@name="writes"]/value)[1]','int') 
    ,    statement=e.event_data_XML.value('(//data[@name="statement"]/value)[1]','nvarchar(max)') 
    ,    TIMESTAMP=e.event_data_XML.value('(//@timestamp)[1]','datetime2(7)') 
    ,    * 
    FROM  ( 
        SELECT CAST(event_data AS XML) AS event_data_XML 
        FROM sys.fn_xe_file_target_read_file(N'D:\PerfTest\PerfTest*.xel', NULL, NULL, NULL) 
        )e 
    )q 
WHERE q.[statement] LIKE '%Query%' 
ORDER BY q.[timestamp] ASC

Extended_Test


Podsumowanie

Funkcje skalarne przede wszystkim poprawiają czytelność i wygodę pisania zapytań. Korzystać z nich należy z rozwagą, bo zazwyczaj wykonywane będą dla każdego rekordu niezależnie. Czasem analiza wydajności i wykorzystania ich, wymaga dokładnego sprawdzenia w jaki sposób silnik wykonuje naszą kwerendę. Pochopne wnioski (dziękuję @GRUM za erratę :)) mogą prowadzić do błędnych wniosków i w konsekwencji poważnych problemów wydajnościowych.

Podzapytania skorelowane

W poprzednim rozdziale tego kursu, opisywałem koncepcję konstrukcji podzapytań niezależnych. Można je było uruchomić w całkowitym oderwaniu od kwerendy nadrzędnej. Drugim typem podzapytań są skorelowane, czyli bezpośrednio powiązane z zapytaniem nadrzędnym. Łącznikiem jest jeden lub więcej atrybutów, przekazywanych z zapytania nadrzędnego.

Z punktu widzenia wydajności, taka konstrukcja zazwyczaj (ale nie zawsze) pociąga za sobą konieczność wykonania takiego podzapytania wielokrotnie. Mogą być one dość kosztowne, ale nie jest to sztywną regułą. Podobnie jak inne narzędzia w sprawnych rękach potrafią być bardzo przydatne i wbrew utartym stereotypom – efektywne. W artykule tym, przedstawiam koncepcję i praktyczne zastosowania podzapytań skorelowanych.

Na wstępie pokażę prosty przykład z zastosowaniem tych konstrukcji w SELECT. Porównam ich wydajność z alternatywnymi sposobami realizującymi ten sam cel. W dalszej części zaprezentuję przypadki, których (bez sięgania do logiki programistycznej, kursorów, CLR) nie da się rozwiązać inaczej niż z zastosowaniem podzapytań skorelowanych. Na koniec przypadek łamiący stereotyp – większa wydajność przetwarzania dzięki podzapytaniom skorelowanym.


Podzapytania skorelowane w praktyce

Podzapytania skorelowane podobnie jak niezależne, mogą być użyte w dowolnym miejscu kwerendy.

Rozważmy zadanie, w którym chcemy wyświetlić informacje o wszystkich Klientach oraz liczbie zleceń każdego z nich.

Zapytanie takie możemy zapisać na wiele sposobów – mniej lub bardziej efektywnie. Wykorzystamy podzapytanie skorelowane aby „dokleić” dodatkową informację o liczbie zleceń i pokazać w praktyce ich sposób działania :

USE Northwind
GO
 
SELECT CustomerID, CompanyName, 
(    -- podzapytanie skorelowane
	SELECT COUNT(OrderID) 
	FROM dbo.Orders as O
	WHERE o.CustomerID = C.CustomerID  -- faktyczna korelacja 
) as LiczbaZlecen
FROM dbo.Customers as C
ORDER BY LiczbaZlecen desc
CustomerID CompanyName               LiczbaZlecen
---------- ---------------------------------------- ------------
SAVEA   Save-a-lot Markets            31
ERNSH   Ernst Handel               30
QUICK   QUICK-Stop                28
...
CENTC   Centro comercial Moctezuma        1
FISSA   FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.   0
PARIS   Paris spécialités            0

(91 row(s) affected)

Na powyższym przykładzie łatwo sobie wyobrazić, teoretyczny proces przetwarzania takiej kwerendy.

Dla każdego Klienta, czyli rekordu z tabeli dbo.Customers, obliczona zostanie wartość liczby zleceń. Korelacja odbywa się w warunku WHERE podzapytania umieszczonego w SELECT (podświetlona linia). Odwołuję się w tym miejscu do wartości atrybutu C.CustomerID, przekazywanej z zapytania nadrzędnego. Widać to po zastosowanym aliasie C tabeli dbo.Customers.

Zgodnie z regułami logicznego przetwarzania zapytań, dla każdego elementu wchodzącego do SELECT, zostanie przekazana wartość CustomerID do podzapytania, czyli po prostu obliczona wartość liczby zleceń. Podzapytanie w tym miejscu musi zwracać wartość skalarną – tak też się dzieje.

Dla pierwszego Klienta z listy (SAVEA), podzapytanie skorelowane będzie takiej postaci :

SELECT COUNT(OrderID) 
FROM dbo.Orders as O
WHERE o.CustomerID = 'SAVEA' -- wartość SAVEA jest przekazana z zapytania nadrzędnego

Zerknijmy teraz na statystyki i plan wykonania takiego zapytania. Uruchom to zapytanie raz jeszcze z poleceniem SET STATISTICS IO ON oraz załączając plan wykonania ( Query > Include Actual Execution Plan) :

Podzapytania_skorelowane_SQL_01

Podzapytania_skorelowane_SQL_02

Tu niespodzianka. Podzapytanie skorelowane, obliczające liczbę zleceń zostało wykonane tylko raz. Widać to po liczbie skanów tabeli Orders (1) oraz występującym bloku łączenia tabel (MERGE JOIN). Zapytanie zostało więc zrealizowane w taki sam sposób, jak zwykłe złączenie dwóch tabel.

To samo zadanie mogliśmy rozwiązać za pomocą takiej kwerendy :

SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, COUNT(OrderID) as LiczbaZlecen 
FROM dbo.Customers as C left join dbo.Orders as O
	ON o.CustomerID = C.CustomerID
GROUP BY c.CustomerID, c.CompanyName
ORDER BY LiczbaZlecen DESC

Jeśli przerabiasz ten kurs od początku, to z pewnością nie jesteś zaskoczony tym faktem. W SQL pomiędzy teorią i praktyką przetwarzania zapytań, jest jeszcze optymalizator. Jego rola to automatyczny wybór efektywnej metody dostępu do danych i możliwie najtańszy koszt realizacji zadania.

Optymalizator zapytań, na etapie przetwarzania, potrafi niejawnie przekształcić kwerendę z podzapytaniem skorelowanym w zwykłą która stosuje proste złączenia.

Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku świadomego pisania zapytań. Stosując podzapytania skorelowane, musimy przynajmniej w rachunku teoretycznym, zakładać mniej efektywny algorytm działania. Szczególnie w odniesieniu do prostszej metody łączenia tabel (o ile jest to możliwe).

Porównajmy jeszcze raz te dwie kwerendy :

SET STATISTICS TIME ON
 
-- zapytanie skorelowane
SELECT CustomerID, CompanyName, 
(
	SELECT COUNT(OrderID) 
	FROM dbo.Orders as O
	WHERE o.CustomerID = C.CustomerID
 
) as LiczbaZlecen
FROM dbo.Customers as C
 
-- zwykle łączenie tabel z grupowaniem
SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, COUNT(OrderID) as LiczbaZlecen 
FROM dbo.Customers as C LEFT JOIN dbo.Orders as O
	ON o.CustomerID = C.CustomerID
GROUP BY c.CustomerID, c.CompanyName

Podzapytania_skorelowane_SQL_03

W obydwu przypadkach plany wykonania, koszty, statystyki odczytów są identyczne.

Skomplikujmy teraz odrobinę nasz scenariusz. Chciałbym pokazać, że podzapytania skorelowane na dłuższą metę, są jednak mniej efektywne niż zwykłe łączenie tabel.

Oprócz informacji o Klientach i całkowitej liczby zleceń, interesował nas będzie dodatkowo numer ostatniego zlecenia.

Zmodyfikujmy zatem oba te zapytania. W skorelowanym dodamy kolejne, obliczające MAX(OrderID) a w łączącym dwie tabele po prostu wyciągniemy ad hoc tą dodatkową informację, którą praktycznie mamy na tacy.

-- zapytanie zawierające podzapytania skorelowane
SELECT CustomerID, CompanyName, 
(   
	SELECT COUNT(OrderID) 
	FROM dbo.Orders as O
	WHERE o.CustomerID = C.CustomerID
 
) as LiczbaZlecen
, 
(
	SELECT MAX(OrderID) 
	FROM dbo.Orders as O
	WHERE o.CustomerID = C.CustomerID
 
) as OstatnieZlecenie
FROM dbo.Customers as C
 
-- zwykle łączenie tabel z grupowaniem
SELECT c.CustomerID, c.CompanyName, COUNT(OrderID) as LiczbaZlecen, 
		MAX(OrderID) as OstatnieZlecenie 
FROM dbo.Customers as C LEFT JOIN dbo.Orders as O
	ON o.CustomerID = C.CustomerID
GROUP BY c.CustomerID, c.CompanyName

Podzapytania_skorelowane_SQL_04

Podzapytania_skorelowane_SQL_05

Tym razem różnica jest już zauważalna. W przetwarzaniu zapytania skorelowanego, dodane zostało kolejne złączenie i zwiększyło to liczbę odczytów (dodatkowy skan tabeli Orders). W zwykłym łączeniu tabel wszystko po staremu. Widać więc w takim podejściu słabość tych konstrukcji, choć jeszcze pełnego potencjału tragedii nie pokazałem.

Numerowanie rekordów za pomocą podzapytań skorelowanych

Innym przykładem zastosowań podzapytań skorelowanych, które wypadają bardzo słabo w porównaniu z alternatywnymi metodami, jest automatyczna numeracja wierszy.

We wcześniejszych wersjach serwera niż SQL Server 2005, nie było dostępnej funkcji ROW_NUMBER(). Jednym ze sposobów nadania kolejnych numerów rekordom, było użycie podzapytania skorelowanego. Ten przykład w praktyce nie ma już raczej zastosowania. Czasem jeszcze można spotkać SQL Server 2000 na produkcji i tam tego typu przypadki się pojawiają.

Obrazuje to ten najgorszy scenariusz, narzut podzapytań skorelowanych. Rzeczywiste, iteracyjne wykonanie się kwerendy podrzędnej, dla każdego wiersza osobno w praktyce.

SELECT o1.CustomerID, o1.OrderID,
	(
		SELECT count(*) as ile
		FROM dbo.Orders o2
		WHERE o2.CustomerID = o1.CustomerID and o1.OrderID <= o2.OrderID 
	) as RowNum
FROM dbo.Orders o1
ORDER BY o1.CustomerID, RowNum

Podzapytania_skorelowane_SQL_06

Teraz plan i koszty wykonania. Zwróć uwagę na liczbę skanów i logicznych odczytów tabeli dbo.Orders. Dla każdego zlecenia, podzapytanie skorelowane zostanie uruchomione niezależnie.

Ponieważ mamy 830 zleceń, ta podkwerenda również zostanie uruchomiona 830 razy.

Podzapytania_skorelowane_SQL_07

Podzapytania_skorelowane_SQL_08

Dla porównania, kwerenda wykonująca to samo zadanie, czyli numerująca kolejne rekordy z zastosowaniem funkcji ROW_NUMBER() (dostępna od SQL Server 2005).

Porównajmy obydwie kwerendy aby zaobserwować procentowy stosunek ciężaru ich realizacji.

-- podzapytanie skorelowane
SELECT o1.CustomerID, o1.OrderID,
	(
		SELECT COUNT(*) as ile
		FROM dbo.Orders o2
		WHERE o2.CustomerID = o1.CustomerID AND o1.OrderID <= o2.OrderID 
	) as RowNum
FROM dbo.Orders o1
ORDER BY o1.CustomerID, RowNum
 
-- numerowanie z wykorzystaniem ROW_NUMBER()
SELECT o1.CustomerID, o1.OrderID, 
	ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderID ) as RowNum
FROM dbo.Orders o1

Podzapytania_skorelowane_SQL_09

Podzapytania_skorelowane_SQL_10

Te wyniki pewnie obrzydzą Ci dość mocno stosowanie podzapytań skorelowanych. Tym bardziej że już sam ich zapis, debuggowanie jest mniej czytelne niż podzapytań niezależnych. Są to charakterystyczne cechy tych konstrukcji i główny powód dla którego unika się stosowania zapytań skorelowanych w praktyce.

Podkreślam to celowo bo w większości zastosowań, kwerendy można zapisać efektywniej, bez konieczności korelacji w podzapytaniu. Są jednak sytuacje ratujące honor podzapytań skorelowanych.


Agregacja wartości znakowych w grupowaniu

Istnieją scenariusze, w których wręcz nie możemy się obyć bez podzapytań skorelowanych. Często zależy nam na tym, aby rozwiązaniem była pojedyncza kwerendy realizująca określony cel. W sytuacjach gdy nie chcemy, lub nie możemy sięgać po techniki programistyczne, podzapytania skorelowane, bywają jedynym rozwiązaniem.

Bardzo praktycznym przykładem, jest zastosowanie podzapytań skorelowanych do agregacji wartości znakowych (stringów) w grupowaniu.

W T-SQL brakuje wbudowanej funkcji agregacyjnej znaków, podobnej do znanych z Oracle LISTAGG() czy WM_CONCAT(). W SQL Server można takie działania wykonywać w logice programistycznej za pomocą funkcji CLR, kursorów T-SQL czy też w warstwie pośredniej LINQ. Nie zawsze jednak są to akceptowalne i optymalne rozwiązania.

To co chcemy osiągnąć, to w pojedynczym zapytaniu grupującym np. po kolumnie Country, zagregować wartości znakowe kolumny City.

Podzapytania_skorelowane_SQL_11

Do tego celu możemy użyć podzapytań skorelowanych oraz możliwości jakie daje funkcja FOR XML (dość nieszablonowy sposób jej zastosowania).

SELECT C1.Country,
    STUFF((
 
	SELECT ',' + C2.City
	FROM dbo.Customers C2
	WHERE C2.Country = C1.Country
	FOR XML PATH('')
 
     ),1,1,'') as Cities
FROM dbo.Customers C1
WHERE Country LIKE 'S%'
GROUP BY C1.Country

Korelacja odbywa się w SELECT. Wbudowana funkcja STUFF (string, 1, 1, ‘’) obcina pierwszy znak zadanego stringu (usunięcie niepotrzebnego, pierwszego przecinka). A całość agregacji załatwia nam sprytnie FOR XML PATH.

Jest to stosunkowo dobra metoda agregowania wartości znakowych, bo w łatwy sposób za pomocą wbudowanych funkcji języka T-SQL, w jednej kwerendzie możemy osiągnąć cel. Jeśli byśmy chcieli agregować wartości bez duplikatów, w podzapytaniu wystarczy dodać DISTINCT.

Przetwarzanie tego zapytania, wiąże się ze wspominanym wcześniej narzutem charakterystycznym dla podzapytań skorelowanych. Jest to cena jaką płacimy za upakowanie całej logiki w jednym zapytaniu. Dla każdego rekordu osobno, będzie faktycznie uruchamiane podzapytanie. W naszym przypadku trzy rekordy = trzy razy.

Podzapytania_skorelowane_SQL_12


Wydajność zapytań skorelowanych

Z reguły podzapytania skorelowane dają gorsze rezultaty (wydajnościowo) niż zwykłe podzapytania lub inne techniki (funkcja okna OVER). Zdarzają się jednak sytuacje, gdy możemy uzyskać poprawienie wydajności dzięki zapytaniom skorelowanym. Może to być na przykład kwerenda w której chcemy pokazać informacje o ostatnim zamówieniu (najnowszym) dla każdego Klienta.

Do dalszej analizy wymagana jest podstawowa znajomość struktur indeksów klastrowych i nieklastrowych.

Zapytanie skorelowane możemy zapisać np. tak :

SELECT CustomerId, OrderId
FROM dbo.Orders as o1
WHERE OrderID = (
     SELECT MAX(OrderID) 
     FROM dbo.Orders as O2 
     WHERE CustomerID = o1.CustomerID 
         )
CustomerId OrderId
---------- -----------
WOLZA   11044
WILMK   11005
WHITC   11066
…
ANTON   10856
ANATR   10926
ALFKI   11011

(89 row(s) affected)

W tym zapytaniu filtrujemy rekordy zleceń, ograniczając się tylko do najświeższych (najwyższy numer) dla każdego z Klientów (CustomerID). To co jest najciekawsze – to plan wykonania tego zapytania – można powiedzieć idealny.

Podzapytania_skorelowane_SQL_13

W procesie przetwarzania jest tylko jedno przeszukanie (SEEK) indeksu nieklastrowego [CustomerID] z tabeli dbo.Orders, które załatwia dostęp do wszystkich potrzebnych danych. Zwracane są z tego indeksu rekordy, z maksymalnym OrderID dla danego Klienta. Dzieje się tak, ponieważ na tabeli dbo.Orders jest utworzony indeks klastrowy składający się właśnie z kolumny OrderID i wartości te, są dostępne na poziomie liści przeszukiwanego indeksu.

Nie trzeba nigdzie więcej szukać danych. Wszystko już mamy. Potrzebowaliśmy tylko CustomerID (to jest wartość klucza nieklastrowego) oraz wartość OrderID, która to z kolei jest kluczem indeksu klastrowego. Takie podejście jest najbardziej efektywne.

Przeanalizujemy inne próby rozwiązania tego zadania, np. z wykorzystaniem funkcji ROW_NUMBER, grupowania i łączenia tabel oraz z zastosowaniem funkcji okna :

-- Query 2 - poprawne ale tylko dla informacji o numerze zlecenia per Klient
-- w ten sposób nie dotrzemy do wszystkich atrybutów tego najnowszego zlecenia.
SELECT CustomerId, MAX(OrderID)
FROM dbo.Orders
GROUP BY CustomerId
 
-- Query 3
SELECT CustomerId, OrderId
FROM ( 
    SELECT OrderId, CustomerID, 
       ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderID DESC) AS MaxOrder
    FROM dbo.Orders ) AS a
WHERE MaxOrder = 1 
 
-- Query 4
SELECT o.CustomerId, o.OrderId 
FROM dbo.Orders o INNER JOIN 
   ( 
    SELECT CustomerID, MAX(OrderID) AS OrderID 
    FROM dbo.Orders 
    GROUP BY CustomerID
   ) AS MaxOrd  ON o.OrderID = MaxOrd.OrderID
 
-- Query 5 - najgorsze z możliwych 
SELECT DISTINCT CustomerID, 
  MAX(OrderID) OVER(PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderID DESC) as MaxOrder
FROM dbo.Orders

Podzapytania_skorelowane_SQL_14a
W żadnym z tych przypadków nie osiągniemy takiej efektywności, jakie daje prezentowane jako pierwsze – rozwiązanie z podzapytaniem skorelowanym. Zapytanie numer 2 i 3, pod względem ilości odczytów jest na równi z podzapytaniem skorelowanym.

Podzapytania_skorelowane_SQL_15a

Występują tu jednak takie operacje jak dodatkowe sortowanie czy skan (przeglądanie wszystkich wartości) indeksu, które skutecznie obniżają jego wydajność. Dystans ten będzie się zwiększał wraz z liczebnością elementów w tabeli.

Przykład ten można jeszcze rozwinąć, aby dobitniej pokazać zysk jaki daje w takim scenariuszu podzapytanie skorelowane. Załóżmy że będziemy chcieli wyciągnąć więcej detali niż tylko numer ostatniego zamówienia. Ten dość prosto można było osiągnąć poprzez grupowanie i funkcję MAX(). Teraz interesuje nas jeszcze kraj dostawy ostatniego zamówienia danego Klienta.

Zmodyfikujemy teraz nasze kwerendy. Kwerendę numer 2 od razu musimy skreślić z dalszej analizy, bo bezpośrednio za jej pomocą nie osiągniemy celu. Porównajmy te cztery metody :

-- Query 1
SELECT CustomerId, OrderId, ShipCountry
FROM dbo.Orders as o1
WHERE OrderID = (
     SELECT MAX(OrderID) 
     FROM dbo.Orders as O2 
     WHERE CustomerID = o1.CustomerID 
         )
 
-- Query 2
SELECT CustomerId, OrderId, ShipCountry
FROM ( 
    SELECT OrderId, CustomerID, ShipCountry,
       ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderID DESC) AS MaxOrder
    FROM dbo.Orders ) AS a
WHERE MaxOrder = 1 
 
-- Query 3
SELECT o.CustomerId, o.OrderId , o.ShipCountry
FROM dbo.Orders o INNER JOIN 
   ( 
    SELECT CustomerID, MAX(OrderID) AS OrderID 
    FROM dbo.Orders 
    GROUP BY CustomerID
   ) AS MaxOrd  ON o.OrderID = MaxOrd.OrderID
 
-- Query 4 - najgorsze z możliwych 
SELECT DISTINCT CustomerID, 
  MAX(OrderID) OVER(PARTITION BY CustomerID ORDER BY OrderID DESC) as MaxOrder,
	ShipCountry
FROM dbo.Orders

Podzapytania_skorelowane_SQL_16

Podzapytania_skorelowane_SQL_17
Tym razem, pierwsze trzy zapytania wypadają praktycznie identycznie (dwa pierwsze kosztują dokładnie tyle samo). Zauważ, że w pierwszym przypadku straciliśmy zysk jaki dawało przeszukiwanie indeksu nieklastrowego. Wszędzie są obecnie pełne skany – słabo.

Możemy w prosty sposób poprawić tą sytuację, modyfikując nasz indeks nieklastrowy CustomerID, który poprzednio wykorzystywaliśmy w bardzo efektywny sposób (SEEK). Wystarczy dodać dodatkową kolumnę do definicji klucza (ShipCountry) lub zrobić to bardziej oszczędnie – przekształcając go w indeks pokrywający (INCLUDE) :

USE [Northwind]
GO
 
DROP INDEX [CustomerID] ON [dbo].[Orders]
GO
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [CustomerID] ON [dbo].[Orders]
(
	[CustomerID] ASC
) 
INCLUDE ( [ShipCountry] )

Teraz ponownie widać zysk jaki daje podzapytanie skorelowane. Znów jest wykonywane w nim (Query 1) jedynie przeszukiwanie indeksu nieklastrowego. Na poziomie liści znajdują się wszystkie informacje i nie trzeba nigdzie więcej sięgać.

Podzapytania_skorelowane_SQL_18

Oczywiście można dywagować, że to kwestia indeksów, sposobu ich posortowania (w kwerendzie z ROW_NUMBER to główny narzut). Tak czy siak, ten przypadek potwierdza postawioną tezę.


Podsumowanie

Istnieją scenariusze w których wydajność podzapytań skorelowanych może być lepsza, od innych – w teorii znacznie lżejszych rozwiązań. W większości przypadków staramy się unikać ich stosowania ze względu na wysoki koszt, gorszą czytelność i ogólnie większą złożonością kwerend.

Na pewno warto znać te konstrukcje, bo niektóre zadania, możemy rozwiązać właściwie tylko za ich pomocą. Szczególnie gdy jesteśmy ograniczeni do pojedynczego zapytania, bez możliwości sięgania po techniki programistyczne, tabele tymczasowe, kursory czy funkcje.